คำแปล bother แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ bother อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

bother แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

bother (adjective) : bother
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. bother [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ตัวเองยุ่งยาก

2. bother [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตัวก่อปัญหา
Synonym : trouble
คำที่เกี่ยวข้อง : ตัวปัญหา

3. bother [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เกิดปัญหา
Synonym : annoy
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้ยุ่งยาก

4. bother [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การรบกวน
Synonym : nuisance


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does bother mean?
The meaning of bother .
1. bother [noun]
Definition : an angry disturbance
Synonym : fuss, hassle, trouble
ตัวอย่างประโยค
He didn't want to make a fuss.
They had labor trouble.
A spot of bother.

2. bother [noun]
Definition : something or someone that causes trouble
a source of unhappiness
Synonym : annoyance, botheration, infliction, pain, pain in the ass, pain in the neck
ตัวอย่างประโยค
Washing dishes was a nuisance before we got a dish washer.
A bit of a bother.
He's not a friend, he's an infliction.

3. bother [verb]
Definition : take the trouble to do something
concern oneself
Synonym : inconvenience oneself, trouble, trouble oneself
ตัวอย่างประโยค
He did not trouble to call his mother on her birthday.
Don't bother, please.

4. bother [verb]
Definition : cause annoyance in
disturb, especially by minor irritations
Synonym : annoy, chafe, devil, get at, get to, gravel, irritate, nark, nettle, rag, rile, vex
ตัวอย่างประโยค
Mosquitoes buzzing in my ear really bothers me.
It irritates me that she never closes the door after she leaves.

5. bother [verb]
Definition : to cause inconvenience or discomfort to
Synonym : discommode, disoblige, incommode, inconvenience, put out, trouble
ตัวอย่างประโยค
Sorry to trouble you, but....

6. bother [verb]
Definition : intrude or enter uninvited
ตัวอย่างประโยค
Don't bother the professor while she is grading term papers.

7. bother [verb]
Definition : make nervous or agitated
ตัวอย่างประโยค
The mere thought of her bothered him and made his heart beat faster.

8. bother [verb]
Definition : make confused or perplexed or puzzled


ETdict.com, Copyright ©