คำแปล brace แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ brace อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

brace แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. brace [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รัด
คำที่เกี่ยวข้อง : มัด, ยึด, ค้ำ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does brace mean?
The meaning of brace .
1. brace [noun]
Definition : a support that steadies or strengthens something else
ตัวอย่างประโยค
He wore a brace on his knee.

2. brace [noun]
Definition : two items of the same kind
Synonym : couple, couplet, distich, duad, duet, duo, dyad, pair, span, twain, twosome, yoke

3. brace [noun]
Definition : a set of two similar things considered as a unit
Synonym : pair

4. brace [noun]
Definition : either of two punctuation marks ({ or }) used to enclose textual material

5. brace [noun]
Definition : a rope on a square-rigged ship that is used to swing a yard about and secure it

6. brace [noun]
Definition : elastic straps that hold trousers up (usually used in the plural)
Synonym : gallus, suspender

7. brace [noun]
Definition : an appliance that corrects dental irregularities
Synonym : braces, orthodontic braces

8. brace [noun]
Definition : a carpenter's tool having a crank handle for turning and a socket to hold a bit for boring
Synonym : bitstock

9. brace [noun]
Definition : a structural member used to stiffen a framework
Synonym : bracing

10. brace [verb]
Definition : prepare (oneself) for something unpleasant or difficult
Synonym : poise

11. brace [verb]
Definition : support or hold steady and make steadfast, with or as if with a brace
Synonym : stabilise, stabilize, steady
ตัวอย่างประโยค
Brace your elbows while working on the potter's wheel.

12. brace [verb]
Definition : support by bracing

13. brace [verb]
Definition : cause to be alert and energetic
Synonym : arouse, energise, energize, perk up, stimulate
ตัวอย่างประโยค
Coffee and tea stimulate me.
This herbal infusion doesn't stimulate.


ETdict.com, Copyright ©