คำแปล bring แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ bring อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

bring แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. bring [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พามา
คำที่เกี่ยวข้อง : พา

2. bring [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พาไป
Synonym : carry
คำที่เกี่ยวข้อง : นำไป, นำไปส่ง

3. bring [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ไปเอามา

4. bring [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : นำไปสู่
Synonym : cause, result in
คำที่เกี่ยวข้อง : พาไปสู่

5. bring [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขนย้าย
คำที่เกี่ยวข้อง : ขนส่ง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does bring mean?
The meaning of bring .
1. bring [verb]
Definition : take something or somebody with oneself somewhere
Synonym : convey, take
ตัวอย่างประโยค
Bring me the box from the other room.
Take these letters to the boss.
This brings me to the main point.

2. bring [verb]
Definition : cause to come into a particular state or condition
ตัวอย่างประโยค
Long hard years of on the job training had brought them to their competence.
Bring water to the boiling point.

3. bring [verb]
Definition : cause to happen or to occur as a consequence
Synonym : make for, play, work, wreak
ตัวอย่างประโยค
I cannot work a miracle.
Wreak havoc.
Bring comments.
Play a joke.
The rain brought relief to the drought-stricken area.

4. bring [verb]
Definition : go or come after and bring or take back
Synonym : convey, fetch, get
ตัวอย่างประโยค
Get me those books over there, please.
Could you bring the wine?.
The dog fetched the hat.

5. bring [verb]
Definition : bring into a different state
Synonym : land
ตัวอย่างประโยค
This may land you in jail.

6. bring [verb]
Definition : be accompanied by
ตัวอย่างประโยค
Can I bring my cousin to the dinner?.

7. bring [verb]
Definition : advance or set forth in court
Synonym : institute
ตัวอย่างประโยค
Bring charges.
Institute proceedings.

8. bring [verb]
Definition : bestow a quality on
Synonym : add, bestow, contribute, impart, lend
ตัวอย่างประโยค
Her presence lends a certain cachet to the company.
The music added a lot to the play.
She brings a special atmosphere to our meetings.
This adds a light note to the program.

9. bring [verb]
Definition : be sold for a certain price
Synonym : bring in, fetch
ตัวอย่างประโยค
The painting brought $10,000.
The old print fetched a high price at the auction.

10. bring [verb]
Definition : attract the attention of
ตัวอย่างประโยค
The noise and the screaming brought the curious.

11. bring [verb]
Definition : induce or persuade
ตัวอย่างประโยค
The confession of one of the accused brought the others to admit to the crime as well.


ETdict.com, Copyright ©