คำแปล bring about แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ bring about อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

bring about แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. bring about [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เกิด
Synonym : come about
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นสาเหตุของ

2. bring about [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เปลี่ยนทิศทาง (เรือ)
Synonym : bring around, bring round, come about, go about, pull round, put about
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้เปลี่ยนเส้นทาง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does bring about mean?
The meaning of bring about .
1. bring about [verb]
Definition : cause to move into the opposite direction
ตัวอย่างประโยค
They brought about the boat when they saw a storm approaching.

2. bring about [verb]
Definition : cause to happen, occur or exist
Synonym : give rise, produce
ตัวอย่างประโยค
This procedure produces a curious effect.
The new law gave rise to many complaints.
These chemicals produce a noxious vapor.
The new President must bring about a change in the health care system.


ETdict.com, Copyright ©