คำแปล busy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ busy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

busy แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. busy [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ยุ่งวุ่นวาย
Synonym : occupied
Antonym : inactive
คำที่เกี่ยวข้อง : ยุ่ง, อลเวง, อลหม่าน, สับสน

2. busy [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ขยัน
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่อยู่เฉย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does busy mean?
The meaning of busy .
1. busy [verb]
Definition : keep busy with
Synonym : occupy
ตัวอย่างประโยค
She busies herself with her butterfly collection.

2. busy [adjective]
Definition : actively or fully engaged or occupied
ตัวอย่างประโยค
Busy with her work.
A busy man.
Too busy to eat lunch.

3. busy [adjective]
Definition : overcrowded or cluttered with detail
Synonym : fussy
ตัวอย่างประโยค
A busy painting.
A fussy design.

4. busy [adjective]
Definition : intrusive in a meddling or offensive manner
Synonym : busybodied, interfering, meddlesome, meddling, officious
ตัวอย่างประโยค
An interfering old woman.
Bustling about self-importantly making an officious nuisance of himself.
Busy about other people's business.

5. busy [adjective]
Definition : crowded with or characterized by much activity
ตัวอย่างประโยค
A very busy week.
A busy life.
A busy street.
A busy seaport.

6. busy [adjective]
Definition : (of facilities such as telephones or lavatories) unavailable for use by anyone else or indicating unavailability
(`engaged' is a British term for a busy telephone line)
Synonym : engaged, in use
ตัวอย่างประโยค
Her line is busy.
Receptionists' telephones are always engaged.
The lavatory is in use.
Kept getting a busy signal.


ETdict.com, Copyright ©