คำแปล butter แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ butter อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

butter แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. butter [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เนย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does butter mean?
The meaning of butter .
1. butter [noun]
Definition : an edible emulsion of fat globules made by churning milk or cream
for cooking and table use

2. butter [noun]
Definition : a fighter who strikes the opponent with his head

3. butter [verb]
Definition : spread butter on
ตัวอย่างประโยค
Butter bread.


ETdict.com, Copyright ©