คำแปล button แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ button อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

button แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. button [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กระดุม
Synonym : frog
คำที่เกี่ยวข้อง : ดุม, ลูกดุม

2. button [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง : สวิตช์

3. button [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กลัด
คำที่เกี่ยวข้อง : กลัดกระดุม, ใส่กระดุม, ติดกระดุม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does button mean?
The meaning of button .
1. button [noun]
Definition : a round fastener sewn to shirts and coats etc to fit through buttonholes

2. button [noun]
Definition : an electrical switch operated by pressing
Synonym : push, push button
ตัวอย่างประโยค
The elevator was operated by push buttons.
The push beside the bed operated a buzzer at the desk.

3. button [noun]
Definition : any of various plant parts that resemble buttons

4. button [noun]
Definition : a round flat badge displaying information and suitable for pinning onto a garment
ตัวอย่างประโยค
They passed out campaign buttons for their candidate.

5. button [noun]
Definition : a female sexual organ homologous to the penis
Synonym : clit, clitoris

6. button [noun]
Definition : a device that when pressed will release part of a mechanism
Synonym : release

7. button [noun]
Definition : any artifact that resembles a button

8. button [verb]
Definition : provide with buttons
ตัวอย่างประโยค
Button a shirt.

9. button [verb]
Definition : fasten with buttons
ตัวอย่างประโยค
Button the dress.


ETdict.com, Copyright ©