คำแปล byte แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ byte อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

byte แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. byte [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ไบต์ (หน่วยเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 1 ไบต์เท่ากับ 8 บิต)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does byte mean?
The meaning of byte .
1. byte [noun]
Definition : a sequence of 8 bits (enough to represent one character of alphanumeric data) processed as a single unit of information


ETdict.com, Copyright ©