คำแปล campaign แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ campaign อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

campaign แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. campaign [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การรณรงค์
คำที่เกี่ยวข้อง : การกระทำการหรือวางแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

2. campaign [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การหาเสียง
คำที่เกี่ยวข้อง : การหาเสียงของพรรคการเมือง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does campaign mean?
The meaning of campaign .
1. campaign [noun]
Definition : a race between candidates for elective office
Synonym : political campaign, run
ตัวอย่างประโยค
I managed his campaign for governor.
He is raising money for a Senate run.

2. campaign [noun]
Definition : a series of actions advancing a principle or tending toward a particular end
Synonym : cause, crusade, drive, effort, movement
ตัวอย่างประโยค
He supported populist campaigns.
They worked in the cause of world peace.
The team was ready for a drive toward the pennant.
The movement to end slavery.
Contributed to the war effort.

3. campaign [noun]
Definition : several related operations aimed at achieving a particular goal (usually within geographical and temporal constraints)
Synonym : military campaign

4. campaign [noun]
Definition : an overland journey by hunters (especially in Africa)
Synonym : hunting expedition, safari

5. campaign [verb]
Definition : run, stand, or compete for an office or a position
Synonym : run
ตัวอย่างประโยค
Who's running for treasurer this year?.

6. campaign [verb]
Definition : exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person
be an advocate for
Synonym : agitate, crusade, fight, press, push
ตัวอย่างประโยค
The liberal party pushed for reforms.
She is crusading for women's rights.
The Dean is pushing for his favorite candidate.

7. campaign [verb]
Definition : go on a campaign
go off to war
Synonym : take the field


ETdict.com, Copyright ©