คำแปล can แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ can อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

can แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. can [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กระป๋อง
Synonym : tin, tin can

2. can [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คุก (คำสแลง)
Synonym : jail, prison

3. can [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บรรจุกระป๋อง
Synonym : put up, tin

4. can [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปริมาณหนึ่งกระป๋อง
Synonym : canful

5. can [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ห้องน้ำ (คำสแลง)
Synonym : john, lav, toilet

6. can [auxiliary verb, กริยาช่วย]
คำแปล/ความหมาย : สามารถ
คำที่เกี่ยวข้อง : สามารถที่จะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does can mean?
The meaning of can .
1. can [noun]
Definition : airtight sealed metal container for food or drink or paint etc.
Synonym : tin, tin can

2. can [noun]
Definition : the quantity contained in a can
Synonym : canful

3. can [noun]
Definition : a buoy with a round bottom and conical top
Synonym : can buoy

4. can [noun]
Definition : the fleshy part of the human body that you sit on
Synonym : arse, ass, backside, behind, bottom, bum, buns, butt, buttocks, derriere, fanny, fundament, hind end, hindquarters, keister, nates, posterior, prat, rear
ตัวอย่างประโยค
He deserves a good kick in the butt.
Are you going to sit on your fanny and do nothing?.

5. can [noun]
Definition : a plumbing fixture for defecation and urination
Synonym : commode, crapper, pot, potty, stool, throne, toilet

6. can [noun]
Definition : a room or building equipped with one or more toilets
Synonym : bathroom, john, lav, lavatory, privy, toilet

7. can [verb]
Definition : preserve in a can or tin
Synonym : put up, tin
ตัวอย่างประโยค
Tinned foods are not very tasty.

8. can [verb]
Definition : terminate the employment of
discharge from an office or position
Synonym : dismiss, displace, fire, force out, give notice, give the axe, give the sack, sack, send away, terminate
ตัวอย่างประโยค
The boss fired his secretary today.
The company terminated 25% of its workers.


ETdict.com, Copyright ©