คำแปล care แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ care อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

care แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. care [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การดูแล
Synonym : charge, protection
คำที่เกี่ยวข้อง : การปกป้อง

2. care [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความระมัดระวัง
Synonym : carefulness, watchfulness

3. care [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความห่วงใย
Synonym : concern, close attention

4. care [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ดูแล
คำที่เกี่ยวข้อง : ปกป้อง

5. care [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ห่วงใย
Synonym : concern

6. care [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ห่วงใย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does care mean?
The meaning of care .
1. care [noun]
Definition : the work of providing treatment for or attending to someone or something
Synonym : aid, attention, tending
ตัวอย่างประโยค
No medical care was required.
The old car needs constant attention.

2. care [noun]
Definition : judiciousness in avoiding harm or danger
Synonym : caution, forethought, precaution
ตัวอย่างประโยค
He exercised caution in opening the door.
He handled the vase with care.

3. care [noun]
Definition : an anxious feeling
Synonym : concern, fear
ตัวอย่างประโยค
Care had aged him.
They hushed it up out of fear of public reaction.

4. care [noun]
Definition : a cause for feeling concern
ตัวอย่างประโยค
His major care was the illness of his wife.

5. care [noun]
Definition : attention and management implying responsibility for safety
Synonym : charge, guardianship, tutelage
ตัวอย่างประโยค
He is in the care of a bodyguard.

6. care [noun]
Definition : activity involved in maintaining something in good working order
Synonym : maintenance, upkeep
ตัวอย่างประโยค
He wrote the manual on car care.

7. care [verb]
Definition : feel concern or interest
ตัวอย่างประโยค
I really care about my work.
I don't care.

8. care [verb]
Definition : provide care for
Synonym : give care
ตัวอย่างประโยค
The nurse was caring for the wounded.

9. care [verb]
Definition : prefer or wish to do something
Synonym : like, wish
ตัวอย่างประโยค
Do you care to try this dish?.
Would you like to come along to the movies?.

10. care [verb]
Definition : be in charge of, act on, or dispose of
Synonym : deal, handle, manage
ตัวอย่างประโยค
I can deal with this crew of workers.
This blender can't handle nuts.
She managed her parents' affairs after they got too old.

11. care [verb]
Definition : be concerned with
Synonym : worry
ตัวอย่างประโยค
I worry about my grades.


ETdict.com, Copyright ©