คำแปล carrier แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ carrier อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

carrier แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. carrier [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนที่เป็นพาหะนำโรค

2. carrier [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนส่งหนังสือพิมพ์

3. carrier [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนส่งเอกสาร
Synonym : messenger, mail carrier

4. carrier [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โครงเหล็กวางของ (บนหลังคารถ)
Synonym : rack

5. carrier [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บุคคลหรือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง
Synonym : common carrier

6. carrier [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บุรุษไปรษณีย์
Synonym : letter carrier, mailman, mail carrier, postman
คำที่เกี่ยวข้อง : คนส่งจดหมาย

7. carrier [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ส่ง

8. carrier [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เรือบรรทุกเครื่องบินรบ
Synonym : aircraft carrier, flattop


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does carrier mean?
The meaning of carrier .
1. carrier [noun]
Definition : someone whose employment involves carrying something
Synonym : bearer, toter
ตัวอย่างประโยค
The bonds were transmitted by carrier.

2. carrier [noun]
Definition : a self-propelled wheeled vehicle designed specifically to carry something
ตัวอย่างประโยค
Refrigerated carriers have revolutionized the grocery business.

3. carrier [noun]
Definition : a large warship that carries planes and has a long flat deck for takeoffs and landings
Synonym : aircraft carrier, attack aircraft carrier, flattop

4. carrier [noun]
Definition : an inactive substance that is a vehicle for a radioactive tracer of the same substance and that assists in its recovery after some chemical reaction

5. carrier [noun]
Definition : a person or firm in the business of transporting people or goods or messages
Synonym : common carrier

6. carrier [noun]
Definition : a radio wave that can be modulated in order to transmit a signal
Synonym : carrier wave

7. carrier [noun]
Definition : a man who delivers the mail
Synonym : letter carrier, mail carrier, mailman, postman

8. carrier [noun]
Definition : a boy who delivers newspapers
Synonym : newsboy

9. carrier [noun]
Definition : (medicine) a person (or animal) who has some pathogen to which he is immune but who can pass it on to others
Synonym : immune carrier

10. carrier [noun]
Definition : a rack attached to a vehicle
for carrying luggage or skis or the like

11. carrier [noun]
Definition : (genetics) an organism that possesses a recessive gene whose effect is masked by a dominant allele
the associated trait is not apparent but can be passed on to offspring


ETdict.com, Copyright ©