คำแปล carry แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ carry อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

carry แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. carry [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การขนส่ง
Synonym : portage

2. carry [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขนส่ง
Synonym : convey, transport
คำที่เกี่ยวข้อง : บรรทุก

3. carry [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขยายไปสู่
Synonym : extend

4. carry [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จดทะเบียน
Synonym : enroll
คำที่เกี่ยวข้อง : ลงทะเบียน

5. carry [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ชักนำทางความรู้สึก

6. carry [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เดินทาง

7. carry [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตั้งครรภ์
Synonym : be pregnant with
คำที่เกี่ยวข้อง : ท้อง, อุ้มท้อง

8. carry [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ถือไว้
Synonym : hold
คำที่เกี่ยวข้อง : หอบไว้

9. carry [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บรรจุ
Synonym : contain
คำที่เกี่ยวข้อง : ใส่

10. carry [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บอกข่าว
Synonym : impart
คำที่เกี่ยวข้อง : แจ้งข่าว, แจ้งข้อมูล

11. carry [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แบก
คำที่เกี่ยวข้อง : แบกรับ, รับ

12. carry [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ประพฤติ
Synonym : behave, comport
คำที่เกี่ยวข้อง : ปฎิบัติตัว

13. carry [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เป็นสื่อนำ
Synonym : take
คำที่เกี่ยวข้อง : นำพาไป

14. carry [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พก

15. carry [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มี (โทษ, ค่าปรับ)

16. carry [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยึด (รองรับน้ำหนัก)

17. carry [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ระยะ
Synonym : range

18. carry [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ส่ง (จดหมาย)
Synonym : post

19. carry [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สนับสนุน
Synonym : sustain
คำที่เกี่ยวข้อง : ค้ำจุน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does carry mean?
The meaning of carry .
1. carry [noun]
Definition : the act of carrying something

2. carry [verb]
Definition : move while supporting, either in a vehicle or in one's hands or on one's body
Synonym : transport
ตัวอย่างประโยค
You must carry your camping gear.
Carry the suitcases to the car.
This train is carrying nuclear waste.
These pipes carry waste water into the river.

3. carry [verb]
Definition : have with oneself
have on one's person
Synonym : pack, take
ตัวอย่างประโยค
She always takes an umbrella.
I always carry money.
She packs a gun when she goes into the mountains.

4. carry [verb]
Definition : transmit or serve as the medium for transmission
Synonym : channel, conduct, convey, impart, transmit
ตัวอย่างประโยค
Sound carries well over water.
The airwaves carry the sound.
Many metals conduct heat.

5. carry [verb]
Definition : serve as a means for expressing something
Synonym : convey, express
ตัวอย่างประโยค
The painting of Mary carries motherly love.
His voice carried a lot of anger.

6. carry [verb]
Definition : bear or be able to bear the weight, pressure,or responsibility of
ตัวอย่างประโยค
His efforts carried the entire project.
How many credits is this student carrying?.
We carry a very large mortgage.

7. carry [verb]
Definition : support or hold in a certain manner
Synonym : bear, hold
ตัวอย่างประโยค
She holds her head high.
He carried himself upright.

8. carry [verb]
Definition : contain or hold
have within
Synonym : bear, contain, hold
ตัวอย่างประโยค
The jar carries wine.
The canteen holds fresh water.
This can contains water.

9. carry [verb]
Definition : extend to a certain degree
ตัวอย่างประโยค
Carry too far.
She carries her ideas to the extreme.

10. carry [verb]
Definition : continue or extend
Synonym : extend
ตัวอย่างประโยค
The civil war carried into the neighboring province.
The disease extended into the remote mountain provinces.

11. carry [verb]
Definition : be necessarily associated with or result in or involve
ตัวอย่างประโยค
This crime carries a penalty of five years in prison.

12. carry [verb]
Definition : win in an election
ตัวอย่างประโยค
The senator carried his home state.

13. carry [verb]
Definition : include, as on a list
ตัวอย่างประโยค
How many people are carried on the payroll?.

14. carry [verb]
Definition : behave in a certain manner
Synonym : acquit, bear, behave, comport, conduct, deport
ตัวอย่างประโยค
She carried herself well.
He bore himself with dignity.
They conducted themselves well during these difficult times.

15. carry [verb]
Definition : have on hand
Synonym : stock, stockpile
ตัวอย่างประโยค
Do you carry kerosene heaters?.

16. carry [verb]
Definition : include as the content
broadcast or publicize
Synonym : run
ตัวอย่างประโยค
We ran the ad three times.
This paper carries a restaurant review.
All major networks carried the press conference.

17. carry [verb]
Definition : propel,
Synonym : dribble
ตัวอย่างประโยค
Carry the ball.
Dribble the ball.

18. carry [verb]
Definition : pass on a communication
ตัวอย่างประโยค
The news was carried to every village in the province.

19. carry [verb]
Definition : have as an inherent or characteristic feature or have as a consequence
ตัวอย่างประโยค
This new washer carries a two year guarantee.
The loan carries a high interest rate.
This undertaking carries many dangers.
She carries her mother's genes.
These bonds carry warrants.
The restaurant carries an unusual name.

20. carry [verb]
Definition : be conveyed over a certain distance
ตัวอย่างประโยค
Her voice carries very well in this big opera house.

21. carry [verb]
Definition : keep up with financial support
ตัวอย่างประโยค
The Federal Government carried the province for many years.

22. carry [verb]
Definition : have or possess something abstract
ตัวอย่างประโยค
I carry her image in my mind's eye.
I will carry the secret to my grave.
I carry these thoughts in the back of my head.
I carry a lot of life insurance.

23. carry [verb]
Definition : be equipped with (a mast or sail)
ตัวอย่างประโยค
This boat can only carry a small sail.

24. carry [verb]
Definition : win approval or support for
Synonym : persuade, sway
ตัวอย่างประโยค
Carry all before one.
His speech did not sway the voters.

25. carry [verb]
Definition : compensate for a weaker partner or member by one's own performance
ตัวอย่างประโยค
I resent having to carry her all the time.

26. carry [verb]
Definition : take further or advance
ตัวอย่างประโยค
Carry a cause.

27. carry [verb]
Definition : have on the surface or on the skin
ตัวอย่างประโยค
Carry scars.

28. carry [verb]
Definition : capture after a fight
ตัวอย่างประโยค
The troops carried the town after a brief fight.

29. carry [verb]
Definition : transfer (entries) from one account book to another
Synonym : post

30. carry [verb]
Definition : transfer (a number, cipher, or remainder) to the next column or unit's place before or after, in addition or multiplication
ตัวอย่างประโยค
Put down 5 and carry 2.

31. carry [verb]
Definition : pursue a line of scent or be a bearer
ตัวอย่างประโยค
The dog was taught to fetch and carry.

32. carry [verb]
Definition : bear (a crop)
ตัวอย่างประโยค
This land does not carry olives.

33. carry [verb]
Definition : propel or give impetus to
ตัวอย่างประโยค
The sudden gust of air propelled the ball to the other side of the fence.

34. carry [verb]
Definition : drink alcohol without showing ill effects
Synonym : hold
ตัวอย่างประโยค
He can hold his liquor.
He had drunk more than he could carry.

35. carry [verb]
Definition : be able to feed
ตัวอย่างประโยค
This land will carry ten cows to the acre.

36. carry [verb]
Definition : have a certain range
ตัวอย่างประโยค
This rifle carries for 3,000 feet.

37. carry [verb]
Definition : cover a certain distance or advance beyond
ตัวอย่างประโยค
The drive carried to the green.

38. carry [verb]
Definition : secure the passage or adoption (of bills and motions)
ตัวอย่างประโยค
The motion carried easily.

39. carry [verb]
Definition : be successful in
ตัวอย่างประโยค
She lost the game but carried the match.

40. carry [verb]
Definition : sing or play against other voices or parts
ตัวอย่างประโยค
He cannot carry a tune.

41. carry [verb]
Definition : be pregnant with
Synonym : bear, expect, gestate, have a bun in the oven
ตัวอย่างประโยค
She is bearing his child.
The are expecting another child in January.
I am carrying his child.


ETdict.com, Copyright ©