คำแปล cause แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ cause อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

cause แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. cause [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เกิด
Synonym : do, make
คำที่เกี่ยวข้อง : ก่อให้เกิด

2. cause [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สาเหตุ
Synonym : motive, reason

3. cause [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หัวเรื่องของการอภิปราย
Synonym : subject of discussion

4. cause [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เหตุผลที่ดี
Synonym : good reason
คำที่เกี่ยวข้อง : เหตุผลที่เหมาะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does cause mean?
The meaning of cause .
1. cause [noun]
Definition : events that provide the generative force that is the origin of something
ตัวอย่างประโยค
They are trying to determine the cause of the crash.

2. cause [noun]
Definition : a justification for something existing or happening
Synonym : grounds, reason
ตัวอย่างประโยค
He had no cause to complain.
They had good reason to rejoice.

3. cause [noun]
Definition : a series of actions advancing a principle or tending toward a particular end
Synonym : campaign, crusade, drive, effort, movement
ตัวอย่างประโยค
He supported populist campaigns.
They worked in the cause of world peace.
The team was ready for a drive toward the pennant.
The movement to end slavery.
Contributed to the war effort.

4. cause [noun]
Definition : any entity that produces an effect or is responsible for events or results
Synonym : causal agency, causal agent

5. cause [noun]
Definition : a comprehensive term for any proceeding in a court of law whereby an individual seeks a legal remedy
Synonym : case, causa, lawsuit, suit
ตัวอย่างประโยค
The family brought suit against the landlord.

6. cause [verb]
Definition : give rise to
cause to happen or occur, not always intentionally
Synonym : do, make
ตัวอย่างประโยค
Cause a commotion.
Make a stir.
Cause an accident.

7. cause [verb]
Definition : cause to do
cause to act in a specified manner
Synonym : get, have, induce, make, stimulate
ตัวอย่างประโยค
The ads induced me to buy a VCR.
My children finally got me to buy a computer.
My wife made me buy a new sofa.


ETdict.com, Copyright ©