คำแปล caution แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ caution อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

caution แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. caution [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การตักเตือน
Synonym : alarm, sign, warning

2. caution [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความระมัดระวัง
Synonym : carefulness, precaution
Antonym : carelessness

3. caution [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เตือน
Synonym : admonish, warn

4. caution [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แนะนำ
Synonym : advise


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does caution mean?
The meaning of caution .
1. caution [noun]
Definition : the trait of being cautious
being attentive to possible danger
Synonym : carefulness, cautiousness
ตัวอย่างประโยค
A man of caution.

2. caution [noun]
Definition : a warning against certain acts
Synonym : caveat
ตัวอย่างประโยค
A caveat against unfair practices.

3. caution [noun]
Definition : judiciousness in avoiding harm or danger
Synonym : care, forethought, precaution
ตัวอย่างประโยค
He exercised caution in opening the door.
He handled the vase with care.

4. caution [noun]
Definition : the trait of being circumspect and prudent
Synonym : circumspection

5. caution [verb]
Definition : warn strongly
put on guard
Synonym : admonish, monish


ETdict.com, Copyright ©