คำแปล celebrity แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ celebrity อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

celebrity แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. celebrity [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความมีชื่อเสียง
Synonym : fame, renown

2. celebrity [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้มีชื่อเสียง
Synonym : famous person
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้โ่ด่งดัง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does celebrity mean?
The meaning of celebrity .
1. celebrity [noun]
Definition : a widely known person
Synonym : famous person
ตัวอย่างประโยค
He was a baseball celebrity.

2. celebrity [noun]
Definition : the state or quality of being widely honored and acclaimed
Synonym : fame, renown


ETdict.com, Copyright ©