คำแปล chance แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ chance อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

chance แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. chance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเสี่ยง
Synonym : hazard, risk
คำที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยง

2. chance [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

3. chance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเป็นไปได้
Synonym : possibility, probability
คำที่เกี่ยวข้อง : ความน่าจะเป็น

4. chance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โชค
Synonym : fortune, luck
คำที่เกี่ยวข้อง : โอกาส

5. chance [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : โดยบังเอิญ
Synonym : accidental

6. chance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โอกาส
Synonym : opportunity


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does chance mean?
The meaning of chance .
1. chance [noun]
Definition : a possibility due to a favorable combination of circumstances
Synonym : opportunity
ตัวอย่างประโยค
The holiday gave us the opportunity to visit Washington.
Now is your chance.

2. chance [noun]
Definition : an unknown and unpredictable phenomenon that causes an event to result one way rather than another
Synonym : fortune, hazard, luck
ตัวอย่างประโยค
Bad luck caused his downfall.
We ran into each other by pure chance.

3. chance [noun]
Definition : a risk involving danger
ตัวอย่างประโยค
You take a chance when you let her drive.

4. chance [noun]
Definition : a measure of how likely it is that some event will occur
a number expressing the ratio of favorable cases to the whole number of cases possible
Synonym : probability
ตัวอย่างประโยค
The probability that an unbiased coin will fall with the head up is 0.5.

5. chance [noun]
Definition : the possibility of future success
Synonym : prospect
ตัวอย่างประโยค
His prospects as a writer are excellent.

6. chance [verb]
Definition : be the case by chance
ตัวอย่างประโยค
I chanced to meet my old friend in the street.

7. chance [verb]
Definition : take a risk in the hope of a favorable outcome
Synonym : adventure, gamble, hazard, risk, run a risk, take a chance, take chances
ตัวอย่างประโยค
When you buy these stocks you are gambling.

8. chance [verb]
Definition : come upon, as if by accident
meet with
Synonym : bump, encounter, find, happen
ตัวอย่างประโยค
We find this idea in Plato.
I happened upon the most wonderful bakery not very far from here.
She chanced upon an interesting book in the bookstore the other day.

9. chance [adjective]
Definition : occurring or appearing or singled out by chance
Synonym : casual
ตัวอย่างประโยค
Seek help from casual passers-by.
A casual meeting.
A chance occurrence.


ETdict.com, Copyright ©