คำแปล change แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ change อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

change แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. change [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การต่อรถ (หรือรถไฟ)

2. change [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแทนที่
Synonym : supplanting

3. change [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ของแปลกใหม่
Synonym : novelty

4. change [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเปลี่ยนแปลง
Synonym : alteration, fluctuation, modification, shift, switch, variation
คำที่เกี่ยวข้อง : ความผันแปร

5. change [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เงินทอน

6. change [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เงินย่อย (ที่แลกมา)

7. change [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ต่อรถ (หรือรถไฟ)

8. change [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้แตกต่าง
Synonym : vary, alter, modify

9. change [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เปลี่ยน
Synonym : convert, transform

10. change [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เปลี่ยนความเร็ว
Synonym : shift

11. change [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เปลี่ยนเสื้อ
Synonym : undress, dress

12. change [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แลกเงินย่อย

13. change [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แลกเปลี่ยน
Synonym : exchange, interchange
คำที่เกี่ยวข้อง : แลก

14. change [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แลกเปลี่ยนเงินตรา

15. change [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เศษสตางค์
Synonym : coin

16. change [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งทดแทน
Synonym : substitution


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does change mean?
The meaning of change .
1. change [noun]
Definition : an event that occurs when something passes from one state or phase to another
Synonym : alteration, modification
ตัวอย่างประโยค
The change was intended to increase sales.
This storm is certainly a change for the worse.
The neighborhood had undergone few modifications since his last visit years ago.

2. change [noun]
Definition : a relational difference between states
especially between states before and after some event
ตัวอย่างประโยค
He attributed the change to their marriage.

3. change [noun]
Definition : the action of changing something
ตัวอย่างประโยค
The change of government had no impact on the economy.
His change on abortion cost him the election.

4. change [noun]
Definition : the result of alteration or modification
ตัวอย่างประโยค
There were marked changes in the lining of the lungs.
There had been no change in the mountains.

5. change [noun]
Definition : the balance of money received when the amount you tender is greater than the amount due
ตัวอย่างประโยค
I paid with a twenty and pocketed the change.

6. change [noun]
Definition : a thing that is different
ตัวอย่างประโยค
He inspected several changes before selecting one.

7. change [noun]
Definition : a different or fresh set of clothes
ตัวอย่างประโยค
She brought a change in her overnight bag.

8. change [noun]
Definition : coins of small denomination regarded collectively
ตัวอย่างประโยค
He had a pocketful of change.

9. change [noun]
Definition : money received in return for its equivalent in a larger denomination or a different currency
ตัวอย่างประโยค
He got change for a twenty and used it to pay the taxi driver.

10. change [noun]
Definition : a difference that is usually pleasant
Synonym : variety
ตัวอย่างประโยค
He goes to France for variety.
It is a refreshing change to meet a woman mechanic.

11. change [verb]
Definition : cause to change
make different
cause a transformation
Synonym : alter, modify
ตัวอย่างประโยค
The advent of the automobile may have altered the growth pattern of the city.
The discussion has changed my thinking about the issue.

12. change [verb]
Definition : undergo a change
become different in essence
losing one's or its original nature
ตัวอย่างประโยค
She changed completely as she grew older.
The weather changed last night.

13. change [verb]
Definition : become different in some particular way, without permanently losing one's or its former characteristics or essence
Synonym : alter, vary
ตัวอย่างประโยค
Her mood changes in accordance with the weather.
The supermarket's selection of vegetables varies according to the season.

14. change [verb]
Definition : lay aside, abandon, or leave for another
Synonym : shift, switch
ตัวอย่างประโยค
Switch to a different brand of beer.
She switched psychiatrists.
The car changed lanes.

15. change [verb]
Definition : change clothes
put on different clothes
ตัวอย่างประโยค
Change before you go to the opera.

16. change [verb]
Definition : exchange or replace with another, usually of the same kind or category
Synonym : commute, convert, exchange
ตัวอย่างประโยค
Could you convert my dollars into pounds?.
He changed his name.
Convert centimeters into inches.
Convert holdings into shares.

17. change [verb]
Definition : give to, and receive from, one another
Synonym : exchange, interchange
ตัวอย่างประโยค
Would you change places with me?.
We have been exchanging letters for a year.

18. change [verb]
Definition : change from one vehicle or transportation line to another
Synonym : transfer
ตัวอย่างประโยค
She changed in Chicago on her way to the East coast.

19. change [verb]
Definition : become deeper in tone
Synonym : deepen
ตัวอย่างประโยค
His voice began to change when he was 12 years old.
Her voice deepened when she whispered the password.

20. change [verb]
Definition : remove or replace the coverings of
ตัวอย่างประโยค
Father had to learn how to change the baby.
After each guest we changed the bed linens.


ETdict.com, Copyright ©