คำแปล charity แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ charity อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

charity แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. charity [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การทำการกุศล
คำที่เกี่ยวข้อง : การกุศล, การทำบุญสุนทาน

2. charity [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
Synonym : brotherly love, leniency
คำที่เกี่ยวข้อง : ความโอบอ้อมอารี, ความใจบุญสุนทาน

3. charity [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เงินบริจาค
Synonym : donation, alms
คำที่เกี่ยวข้อง : สิ่งของที่บริจาค

4. charity [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : มูลนิธิ
Synonym : charitable institution, fund, foundation
คำที่เกี่ยวข้อง : กิจการกุศล, งานบุญ, งานกุศล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does charity mean?
The meaning of charity .
1. charity [noun]
Definition : a foundation created to promote the public good (not for assistance to any particular individuals)

2. charity [noun]
Definition : a kindly and lenient attitude toward people
Synonym : brotherly love

3. charity [noun]
Definition : an activity or gift that benefits the public at large

4. charity [noun]
Definition : pinnate-leaved European perennial having bright blue or white flowers
Synonym : greek valerian, jacob's ladder, polemonium caeruleum, polemonium van-bruntiae, polymonium caeruleum van-bruntiae

5. charity [noun]
Definition : an institution set up to provide help to the needy


ETdict.com, Copyright ©