คำแปล cheer แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ cheer อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

cheer แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. cheer [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การส่งเสียงเชียร์
Synonym : roar, applause, bravo

2. cheer [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความสดชื่นรื่นเริง
Synonym : cheerfulness, delight

3. cheer [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้มีกำลังใจ
Synonym : embolden, hearten, recreate
คำที่เกี่ยวข้อง : ให้กำลังใจ

4. cheer [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้สดชื่น
Synonym : cheer up, jolly along, jolly up
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้รื่นเริง

5. cheer [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เปล่งเสียงแสดงความยินดี
คำที่เกี่ยวข้อง : เชียร์

6. cheer [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รื่นเริงขึ้น
Synonym : cheer up, chirk up
คำที่เกี่ยวข้อง : มีกำลังใจขึ้น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does cheer mean?
The meaning of cheer .
1. cheer [noun]
Definition : a cry or shout of approval

2. cheer [noun]
Definition : the quality of being cheerful and dispelling gloom
Synonym : cheerfulness, sunniness, sunshine
ตัวอย่างประโยค
Flowers added a note of cheerfulness to the drab room.

3. cheer [verb]
Definition : give encouragement to
Synonym : embolden, hearten, recreate

4. cheer [verb]
Definition : show approval or good wishes by shouting
ตัวอย่างประโยค
Everybody cheered the birthday boy.

5. cheer [verb]
Definition : cause (somebody) to feel happier or more cheerful
Synonym : cheer up, jolly along, jolly up
ตัวอย่างประโยค
She tried to cheer up the disappointed child when he failed to win the spelling bee.

6. cheer [verb]
Definition : become cheerful
Synonym : cheer up, chirk up

7. cheer [verb]
Definition : spur on or encourage especially by cheers and shouts
Synonym : barrack, exhort, inspire, pep up, root on, urge, urge on
ตัวอย่างประโยค
The crowd cheered the demonstrating strikers.


ETdict.com, Copyright ©