คำแปล chirpy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ chirpy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

chirpy แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. chirpy [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ร่าเริง
Synonym : cheerful, merry
คำที่เกี่ยวข้อง : แจ่มใส


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does chirpy mean?
The meaning of chirpy .
1. chirpy [adjective]
Definition : (birds or insects) characterized by or tending to chirp

2. chirpy [adjective]
Definition : characterized by liveliness and lightheartedness
Synonym : buoyant, perky
ตัวอย่างประโยค
Buoyant spirits.
His quick wit and chirpy humor.
Looking bright and well and chirpy.
A perky little widow in her 70s.


ETdict.com, Copyright ©