คำแปล circle แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ circle อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

circle แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. circle [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การหมุนเวียนครบรอบ
Synonym : cycle, round

2. circle [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วงกลม
Synonym : ring, loop, wheel

3. circle [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เส้นวงกลม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does circle mean?
The meaning of circle .
1. circle [noun]
Definition : ellipse in which the two axes are of equal length
a plane curve generated by one point moving at a constant distance from a fixed point
ตัวอย่างประโยค
He calculated the circumference of the circle.

2. circle [noun]
Definition : an unofficial association of people or groups
Synonym : band, lot, set
ตัวอย่างประโยค
The smart set goes there.
They were an angry lot.

3. circle [noun]
Definition : something approximating the shape of a circle
ตัวอย่างประโยค
The chairs were arranged in a circle.

4. circle [noun]
Definition : movement once around a course
Synonym : circuit, lap
ตัวอย่างประโยค
He drove an extra lap just for insurance.

5. circle [noun]
Definition : a road junction at which traffic streams circularly around a central island
Synonym : rotary, roundabout, traffic circle
ตัวอย่างประโยค
The accident blocked all traffic at the rotary.

6. circle [noun]
Definition : street names for flunitrazepan
Synonym : forget me drug, mexican valium, r-2, roach, roofy, rope, rophy

7. circle [noun]
Definition : a curved section or tier of seats in a hall or theater or opera house
usually the first tier above the orchestra
Synonym : dress circle
ตัวอย่างประโยค
They had excellent seats in the dress circle.

8. circle [noun]
Definition : any circular or rotating mechanism
Synonym : round
ตัวอย่างประโยค
The machine punched out metal circles.

9. circle [verb]
Definition : travel around something
ตัวอย่างประโยค
Circle the globe.

10. circle [verb]
Definition : move in circles
Synonym : circulate

11. circle [verb]
Definition : form a circle around
Synonym : encircle
ตัวอย่างประโยค
Encircle the errors.


ETdict.com, Copyright ©