คำแปล classification แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ classification อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

classification แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. classification [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การจัดแบ่งประเภท
Synonym : grouping, sorting


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does classification mean?
The meaning of classification .
1. classification [noun]
Definition : the act of distributing things into classes or categories of the same type
Synonym : assortment, categorisation, categorization, compartmentalisation, compartmentalization

2. classification [noun]
Definition : a group of people or things arranged by class or category
Synonym : categorisation, categorization

3. classification [noun]
Definition : the basic cognitive process of arranging into classes or categories
Synonym : categorisation, categorization, sorting

4. classification [noun]
Definition : restriction imposed by the government on documents or weapons that are available only to certain authorized people


ETdict.com, Copyright ©