คำแปล clean แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ clean อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

clean แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. clean [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เตรียม (ปลา) สำหรับทำอาหาร

2. clean [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำความสะอาด
Synonym : cleanse, clean up, wash

3. clean [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ว่างเปล่า

4. clean [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่ไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพย์ติด

5. clean [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่ไม่มีอาวุธ

6. clean [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : บริสุทธิ์
Synonym : pure, sinless
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่ไม่มีบาป

7. clean [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ยุติธรรม
Synonym : fair

8. clean [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สะอาด

9. clean [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สะอาด
Synonym : dirtless
Antonym : dirty

10. clean [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างสมบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างทั้งหมด

11. clean [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างสะอาดเอี่ยม

12. clean [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : ไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพย์ติดหรืออาวุธ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does clean mean?
The meaning of clean .
1. clean [noun]
Definition : a weightlift in which the barbell is lifted to shoulder height and then jerked overhead
Synonym : clean and jerk

2. clean [verb]
Definition : make clean by removing dirt, filth, or unwanted substances from
Synonym : make clean
ตัวอย่างประโยค
Clean the stove!.
The dentist cleaned my teeth.

3. clean [verb]
Definition : remove unwanted substances from, such as feathers or pits
Synonym : pick
ตัวอย่างประโยค
Clean the turkey.

4. clean [verb]
Definition : clean and tidy up the house
Synonym : clean house, houseclean
ตัวอย่างประโยค
She housecleans every week.

5. clean [verb]
Definition : clean one's body or parts thereof, as by washing
Synonym : cleanse
ตัวอย่างประโยค
Clean up before you see your grandparents.
Clean your fingernails before dinner.

6. clean [verb]
Definition : be cleanable
ตัวอย่างประโยค
This stove cleans easily.

7. clean [verb]
Definition : deprive wholly of money in a gambling game, robbery, etc.
ตัวอย่างประโยค
The other players cleaned him completely.

8. clean [verb]
Definition : remove all contents or possession from, or empty completely
Synonym : strip
ตัวอย่างประโยค
The boys cleaned the sandwich platters.
The trees were cleaned of apples by the storm.

9. clean [verb]
Definition : remove while making clean
ตัวอย่างประโยค
Clean the spots off the rug.

10. clean [verb]
Definition : remove unwanted substances from
Synonym : scavenge

11. clean [verb]
Definition : remove shells or husks from
ตัวอย่างประโยค
Clean grain before milling it.

12. clean [adjective]
Definition : free from dirt or impurities
or having clean habits
ตัวอย่างประโยค
Children with clean shining faces.
Clean white shirts.
Clean dishes.
A spotlessly clean house.
Cats are clean animals.

13. clean [adjective]
Definition : free of restrictions or qualifications
Synonym : clear
ตัวอย่างประโยค
A clean bill of health.
A clear winner.

14. clean [adjective]
Definition : (of sound or color) free from anything that dulls or dims
Synonym : clear, light, unclouded
ตัวอย่างประโยค
Efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings.
Clear laughter like a waterfall.
Clear reds and blues.
A light lilting voice like a silver bell.

15. clean [adjective]
Definition : free from impurities
Synonym : fresh
ตัวอย่างประโยค
Clean water.
Fresh air.

16. clean [adjective]
Definition : (of a record) having no marks of discredit or offense
ตัวอย่างประโยค
A clean voting record.
A clean driver's license.

17. clean [adjective]
Definition : ritually clean or pure

18. clean [adjective]
Definition : not spreading pollution or contamination
especially radioactive contamination
Synonym : uncontaminating
ตัวอย่างประโยค
A clean fuel.
Cleaner and more efficient engines.
The tactical bomb is reasonably clean.

19. clean [adjective]
Definition : (of behavior or especially language) free from objectionable elements
fit for all observers
Synonym : unobjectionable
ตัวอย่างประโยค
Good clean fun.
A clean joke.

20. clean [adjective]
Definition : free from sepsis or infection
Synonym : uninfected
ตัวอย่างประโยค
A clean (or uninfected) wound.

21. clean [adjective]
Definition : morally pure
Synonym : clean-living
ตัวอย่างประโยค
Led a clean life.

22. clean [adjective]
Definition : (of a manuscript) having few alterations or corrections
Synonym : fair
ตัวอย่างประโยค
Fair copy.
A clean manuscript.

23. clean [adjective]
Definition : (of a surface) not written or printed on
Synonym : blank, white
ตัวอย่างประโยค
Blank pages.
Fill in the blank spaces.
A clean page.
Wide white margins.

24. clean [adjective]
Definition : exhibiting or calling for sportsmanship or fair play
Synonym : sporting, sportsmanlike, sporty
ตัวอย่างประโยค
A clean fight.
A sporting solution of the disagreement.
Sportsmanlike conduct.

25. clean [adjective]
Definition : without difficulties or problems
ตัวอย่างประโยค
A clean test flight.

26. clean [adjective]
Definition : thorough and without qualification
ตัวอย่างประโยค
A clean getaway.
A clean sweep.
A clean break.

27. clean [adjective]
Definition : not carrying concealed weapons

28. clean [adjective]
Definition : free from clumsiness
precisely or deftly executed
Synonym : neat
ตัวอย่างประโยค
He landed a clean left on his opponent's cheek.
A clean throw.
The neat exactness of the surgeon's knife.

29. clean [adjective]
Definition : free of drugs
ตัวอย่างประโยค
After a long dependency on heroin she has been clean for 4 years.

30. clean [adverb]
Definition : completely
used as intensifiers
Synonym : plum, plumb
ตัวอย่างประโยค
Clean forgot the appointment.
I'm plumb (or plum) tuckered out.

31. clean [adverb]
Definition : in conformity with the rules or laws and without fraud or cheating
Synonym : fair, fairly
ตัวอย่างประโยค
They played fairly.


ETdict.com, Copyright ©