คำแปล clear แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ clear อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

clear แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. clear [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กลายเป็นชัดเจน

2. clear [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เคลียร์ริ่งเช็ค

3. clear [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ชัดเจน

4. clear [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ชัดเจน
Synonym : clear up, clarify

5. clear [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้สะอาด

6. clear [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่เข้าใจง่าย
Synonym : explicit, plain, obious

7. clear [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่ไม่มีเมฆหรือหมอก
Synonym : unclouded, cloudless, sunny

8. clear [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่รับรู้ได้ดี

9. clear [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างชัดเจน

10. clear [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างทั้งหมด
Synonym : completely


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does clear mean?
The meaning of clear .
1. clear [noun]
Definition : the state of being free of suspicion
ตัวอย่างประโยค
Investigation showed that he was in the clear.

2. clear [noun]
Definition : a clear or unobstructed space or expanse of land or water
Synonym : open
ตัวอย่างประโยค
Finally broke out of the forest into the open.

3. clear [verb]
Definition : rid of obstructions
Synonym : unclutter
ตัวอย่างประโยค
Clear your desk.

4. clear [verb]
Definition : make a way or path by removing objects
ตัวอย่างประโยค
Clear a path through the dense forest.

5. clear [verb]
Definition : become clear
Synonym : brighten, clear up, light up
ตัวอย่างประโยค
The sky cleared after the storm.

6. clear [verb]
Definition : grant authorization or clearance for
Synonym : authorise, authorize, pass
ตัวอย่างประโยค
Clear the manuscript for publication.
The rock star never authorized this slanderous biography.

7. clear [verb]
Definition : remove
ตัวอย่างประโยค
Clear the leaves from the lawn.
Clear snow from the road.

8. clear [verb]
Definition : go unchallenged
be approved
Synonym : pass
ตัวอย่างประโยค
The bill cleared the House.

9. clear [verb]
Definition : be debited and credited to the proper bank accounts
ตัวอย่างประโยค
The check will clear within 2 business days.

10. clear [verb]
Definition : go away or disappear
ตัวอย่างประโยค
The fog cleared in the afternoon.

11. clear [verb]
Definition : pass by, over, or under without making contact
Synonym : top
ตัวอย่างประโยค
The balloon cleared the tree tops.

12. clear [verb]
Definition : make free from confusion or ambiguity
make clear
Synonym : clear up, crystalise, crystalize, crystallise, crystallize, elucidate, enlighten, illuminate, shed light on, sort out, straighten out
ตัวอย่างประโยค
Could you clarify these remarks?.
Clear up the question of who is at fault.

13. clear [verb]
Definition : free from payment of customs duties, as of a shipment
ตัวอย่างประโยค
Clear the ship and let it dock.

14. clear [verb]
Definition : clear from impurities, blemishes, pollution, etc.
ตัวอย่างประโยค
Clear the water before it can be drunk.

15. clear [verb]
Definition : yield as a net profit
Synonym : net
ตัวอย่างประโยค
This sale netted me $1 million.

16. clear [verb]
Definition : make as a net profit
Synonym : net, sack, sack up
ตัวอย่างประโยค
The company cleared $1 million.

17. clear [verb]
Definition : earn on some commercial or business transaction
earn as salary or wages
Synonym : bring in, earn, gain, make, pull in, realise, realize, take in
ตัวอย่างประโยค
How much do you make a month in your new job?.
She earns a lot in her new job.
This merger brought in lots of money.
He clears $5,000 each month.

18. clear [verb]
Definition : sell
ตัวอย่างประโยค
We cleared a lot of the old model cars.

19. clear [verb]
Definition : pass an inspection or receive authorization
ตัวอย่างประโยค
Clear customs.

20. clear [verb]
Definition : pronounce not guilty of criminal charges
Synonym : acquit, assoil, discharge, exculpate, exonerate
ตัวอย่างประโยค
The suspect was cleared of the murder charges.

21. clear [verb]
Definition : settle, as of a debt
Synonym : solve
ตัวอย่างประโยค
Clear a debt.
Solve an old debt.

22. clear [verb]
Definition : make clear, bright, light, or translucent
ตัวอย่างประโยค
The water had to be cleared through filtering.

23. clear [verb]
Definition : rid of instructions or data
ตัวอย่างประโยค
Clear a memory buffer.

24. clear [verb]
Definition : remove (people) from a building
ตัวอย่างประโยค
Clear the patrons from the theater after the bomb threat.

25. clear [verb]
Definition : remove the occupants of
ตัวอย่างประโยค
Clear the building.

26. clear [verb]
Definition : free (the throat) by making a rasping sound
Synonym : clear up
ตัวอย่างประโยค
Clear the throat.

27. clear [adjective]
Definition : readily apparent to the mind
ตัวอย่างประโยค
A clear and present danger.
A clear explanation.
A clear case of murder.
A clear indication that she was angry.
Gave us a clear idea of human nature.

28. clear [adjective]
Definition : free from confusion or doubt
ตัวอย่างประโยค
A complex problem requiring a clear head.
Not clear about what is expected of us.

29. clear [adjective]
Definition : affording free passage or view
Synonym : open
ตัวอย่างประโยค
A clear view.
A clear path to victory.
Open waters.
The open countryside.

30. clear [adjective]
Definition : allowing light to pass through
ตัวอย่างประโยค
Clear water.
Clear plastic bags.
Clear glass.
The air is clear and clean.

31. clear [adjective]
Definition : free from contact or proximity or connection
ตัวอย่างประโยค
We were clear of the danger.
The ship was clear of the reef.

32. clear [adjective]
Definition : characterized by freedom from troubling thoughts (especially guilt)
ตัวอย่างประโยค
A clear conscience.
Regarded her questioner with clear untroubled eyes.

33. clear [adjective]
Definition : (of sound or color) free from anything that dulls or dims
Synonym : clean, light, unclouded
ตัวอย่างประโยค
Efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings.
Clear laughter like a waterfall.
Clear reds and blues.
A light lilting voice like a silver bell.

34. clear [adjective]
Definition : (especially of a title) free from any encumbrance or limitation that presents a question of fact or law
Synonym : unmortgaged
ตัวอย่างประโยค
I have clear title to this property.

35. clear [adjective]
Definition : clear and distinct to the senses
easily perceptible
Synonym : clean-cut, clear-cut
ตัวอย่างประโยค
As clear as a whistle.
Clear footprints in the snow.
The letter brought back a clear image of his grandfather.
A spire clean-cut against the sky.
A clear-cut pattern.

36. clear [adjective]
Definition : accurately stated or described
Synonym : well-defined
ตัวอย่างประโยค
A set of well-defined values.

37. clear [adjective]
Definition : free from clouds or mist or haze
ตัวอย่างประโยค
On a clear day.

38. clear [adjective]
Definition : free of restrictions or qualifications
Synonym : clean
ตัวอย่างประโยค
A clean bill of health.
A clear winner.

39. clear [adjective]
Definition : free from flaw or blemish or impurity
ตัวอย่างประโยค
A clear perfect diamond.
The clear complexion of a healthy young woman.

40. clear [adjective]
Definition : clear of charges or deductions
ตัวอย่างประโยค
A clear profit.

41. clear [adjective]
Definition : easily deciphered
Synonym : decipherable, readable

42. clear [adjective]
Definition : freed from any question of guilt
Synonym : absolved, cleared, exculpated, exonerated, vindicated
ตัวอย่างประโยค
Is absolved from all blame.
Was now clear of the charge of cowardice.
His official honor is vindicated.

43. clear [adjective]
Definition : characterized by ease and quickness in perceiving
Synonym : percipient
ตัวอย่างประโยค
Clear mind.
A percipient author.

44. clear [adverb]
Definition : completely
Synonym : all the way
ตัวอย่างประโยค
Read the book clear to the end.
Slept clear through the night.
There were open fields clear to the horizon.

45. clear [adverb]
Definition : in an easily perceptible manner
Synonym : clearly
ตัวอย่างประโยค
Could be seen clearly under the microscope.
She cried loud and clear.


ETdict.com, Copyright ©