คำแปล climax แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ climax อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

climax แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. climax [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์
Synonym : peak, apex, highest point

2. climax [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ถึงจุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์

3. climax [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มาถึงจุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does climax mean?
The meaning of climax .
1. climax [noun]
Definition : the highest point of anything conceived of as growing or developing or unfolding
Synonym : flood tide
ตัวอย่างประโยค
The climax of the artist's career.
In the flood tide of his success.

2. climax [noun]
Definition : the decisive moment in a novel or play
Synonym : culmination
ตัวอย่างประโยค
The deathbed scene is the climax of the play.

3. climax [noun]
Definition : the moment of most intense pleasure in sexual intercourse
Synonym : coming, orgasm, sexual climax

4. climax [noun]
Definition : the most severe stage of a disease

5. climax [noun]
Definition : arrangement of clauses in ascending order of forcefulness

6. climax [verb]
Definition : end, especially to reach a final or climactic stage
Synonym : culminate
ตัวอย่างประโยค
The meeting culminated in a tearful embrace.


ETdict.com, Copyright ©