คำแปล cold แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ cold อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

cold แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. cold [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : กะทันหัน
คำที่เกี่ยวข้อง : โดยไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า

2. cold [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ไข้หวัด
Synonym : flu, fever, influenza
คำที่เกี่ยวข้อง : หวัด, โรคหวัด

3. cold [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความหนาวเย็น
Synonym : coldness, frozeness, chilliness, frostiness, frost, nip, bitterness, chill, coolness, iciness, frigidity, freeze, glaciation, gelidity
Antonym : warmth,heat
คำที่เกี่ยวข้อง : ความหนาว, ความเย็น

4. cold [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : โดยสิ้นเชิง
Synonym : absolutely, completely
คำที่เกี่ยวข้อง : ทั้งสิ้น

5. cold [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เย็น (น้ำ, เครื่องดื่ม)
Synonym : cool, icy, freezing, frosty, glacial
Antonym : hot,warm

6. cold [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เย็นชา
Synonym : cool, unfeeling, callous, heartless, chilly, icy, frigid, frosty, clammy, chilled, cold-blooded
Antonym : hot
คำที่เกี่ยวข้อง : เยือกเย็น, ไร้ความรู้สึก, เฉยเมย, ไม่แยแส

7. cold [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เย็นตา (สี)

8. cold [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : หนาว (อากาศ)
Synonym : cool, chilly, frigid, icy, freezing, frosty, nippy, snappy, gelid, bitter, glacial
Antonym : hot,warm,heated
คำที่เกี่ยวข้อง : หนาวจัด, เย็น, เย็นยะเยือก

9. cold [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา
Synonym : frost, freeze


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does cold mean?
The meaning of cold .
1. cold [noun]
Definition : a mild viral infection involving the nose and respiratory passages (but not the lungs)
Synonym : common cold
ตัวอย่างประโยค
Will they never find a cure for the common cold?.

2. cold [noun]
Definition : the absence of heat
Synonym : coldness, frigidity, frigidness, low temperature
ตัวอย่างประโยค
The coldness made our breath visible.
Come in out of the cold.
Cold is a vasoconstrictor.

3. cold [noun]
Definition : the sensation produced by low temperatures
Synonym : coldness
ตัวอย่างประโยค
He shivered from the cold.
The cold helped clear his head.

4. cold [adjective]
Definition : having a low or inadequate temperature or feeling a sensation of coldness or having been made cold by e.g. ice or refrigeration
ตัวอย่างประโยค
A cold climate.
A cold room.
Dinner has gotten cold.
Cold fingers.
If you are cold, turn up the heat.
A cold beer.

5. cold [adjective]
Definition : extended meanings
especially of psychological coldness
without human warmth or emotion
ตัวอย่างประโยค
A cold unfriendly nod.
A cold and unaffectionate person.
A cold impersonal manner.
Cold logic.
The concert left me cold.

6. cold [adjective]
Definition : having lost freshness through passage of time
ตัวอย่างประโยค
A cold trail.
Dogs attempting to catch a cold scent.

7. cold [adjective]
Definition : (color) giving no sensation of warmth
ตัวอย่างประโยค
A cold bluish grey.

8. cold [adjective]
Definition : marked by errorless familiarity
ตัวอย่างประโยค
Had her lines cold before rehearsals started.

9. cold [adjective]
Definition : lacking originality or spontaneity
no longer new
Synonym : dusty, moth-eaten, stale
ตัวอย่างประโยค
Moth-eaten theories about race.
Stale news.

10. cold [adjective]
Definition : so intense as to be almost uncontrollable
ตัวอย่างประโยค
Cold fury gripped him.

11. cold [adjective]
Definition : sexually unresponsive
Synonym : frigid
ตัวอย่างประโยค
Was cold to his advances.
A frigid woman.

12. cold [adjective]
Definition : without compunction or human feeling
Synonym : cold-blooded, inhuman, insensate
ตัวอย่างประโยค
In cold blood.
Cold-blooded killing.
Insensate destruction.

13. cold [adjective]
Definition : feeling or showing no enthusiasm
ตัวอย่างประโยค
A cold audience.
A cold response to the new play.

14. cold [adjective]
Definition : unconscious from a blow or shock or intoxication
ตัวอย่างประโยค
The boxer was out cold.
Pass out cold.

15. cold [adjective]
Definition : of a seeker
far from the object sought

16. cold [adjective]
Definition : lacking the warmth of life
ตัวอย่างประโยค
Cold in his grave.


ETdict.com, Copyright ©