คำแปล colony แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ colony อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

colony แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. colony [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กลุ่ม
Synonym : community, group, swarm
คำที่เกี่ยวข้อง : หมู่, เหล่า, พวก

2. colony [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ประชาชนในอาณานิคม
Synonym : people, community, pioneers, colonists, forerunners

3. colony [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ประเทศอาณานิคม
Synonym : settlement, dependency, dominion, possession, mandate
คำที่เกี่ยวข้อง : เมืองขึ้น, ประเทศราช


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does colony mean?
The meaning of colony .
1. colony [noun]
Definition : a body of people who settle far from home but maintain ties with their homeland
inhabitants remain nationals of their home state but are not literally under the home state's system of government
Synonym : settlement
ตัวอย่างประโยค
The American colony in Paris.

2. colony [noun]
Definition : a group of organisms of the same type living or growing together

3. colony [noun]
Definition : one of the 13 British colonies that formed the original states of the United States

4. colony [noun]
Definition : a place where a group of people with the same interest or occupation are concentrated
ตัวอย่างประโยค
A nudist colony.
An artists' colony.

5. colony [noun]
Definition : a geographical area politically controlled by a distant country
Synonym : dependency

6. colony [noun]
Definition : (microbiology) a group of organisms grown from a single parent cell


ETdict.com, Copyright ©