คำแปล combine แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ combine อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

combine แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. combine [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การรวมกัน
Synonym : combination, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
คำที่เกี่ยวข้อง : การรวมกลุ่ม

2. combine [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว
Synonym : combine harvester

3. combine [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : นำมารวมกัน
Synonym : unite, join, couple, consolidate, merge, concentrate, incorporate, integrate, organise, organize
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้รวมกัน, นำมารวมเข้าด้วยกัน

4. combine [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ้ประสานกัน
Synonym : blend, mix, link, integrate, mingle
Antonym : separate,divide

5. combine [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รวมกัน
Synonym : unite, coalesce, blend, mix, join, couple, consolidate, fuse, merge, concentrate, incorporate, organise, organize
Antonym : separate,divide
คำที่เกี่ยวข้อง : รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does combine mean?
The meaning of combine .
1. combine [noun]
Definition : harvester that heads and threshes and cleans grain while moving across the field

2. combine [noun]
Definition : a consortium of independent organizations formed to limit competition by controlling the production and distribution of a product or service
Synonym : cartel, corporate trust, trust
ตัวอย่างประโยค
They set up the trust in the hope of gaining a monopoly.

3. combine [noun]
Definition : an occurrence that results in things being united
Synonym : combining

4. combine [verb]
Definition : have or possess in combination
Synonym : unite
ตัวอย่างประโยค
She unites charm with a good business sense.

5. combine [verb]
Definition : put or add together
Synonym : compound
ตัวอย่างประโยค
Combine resources.

6. combine [verb]
Definition : combine so as to form a whole
mix
Synonym : compound
ตัวอย่างประโยค
Compound the ingredients.

7. combine [verb]
Definition : add together from different sources
ตัวอย่างประโยค
Combine resources.

8. combine [verb]
Definition : join for a common purpose or in a common action
ตัวอย่างประโยค
These forces combined with others.

9. combine [verb]
Definition : gather in a mass, sum, or whole
Synonym : aggregate

10. combine [verb]
Definition : mix together different elements
Synonym : blend, coalesce, commingle, conflate, flux, fuse, immix, meld, merge, mix
ตัวอย่างประโยค
The colors blend well.


ETdict.com, Copyright ©