คำแปล commission แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ commission อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

commission แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. commission [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ค่านายหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง : ค่าคอมมิชชั่น

2. commission [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : งานที่รับผิดชอบ
Synonym : duty, work, abligation

3. commission [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อำนาจที่จะทำ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does commission mean?
The meaning of commission .
1. commission [noun]
Definition : a special group delegated to consider some matter
Synonym : committee
ตัวอย่างประโยค
A committee is a group that keeps minutes and loses hours.

2. commission [noun]
Definition : a fee for services rendered based on a percentage of an amount received or collected or agreed to be paid (as distinguished from a salary)
ตัวอย่างประโยค
He works on commission.

3. commission [noun]
Definition : the act of granting authority to undertake certain functions
Synonym : commissioning

4. commission [noun]
Definition : the state of being in good working order and ready for operation
ตัวอย่างประโยค
Put the ships into commission.
The motor was out of commission.

5. commission [noun]
Definition : a group of representatives or delegates
Synonym : delegacy, delegation, deputation, mission

6. commission [noun]
Definition : a formal statement of a command or injunction to do something
Synonym : charge, direction
ตัวอย่างประโยค
The judge's charge to the jury.

7. commission [noun]
Definition : an official document issued by a government and conferring on the recipient the rank of an officer in the armed forces
Synonym : military commission

8. commission [noun]
Definition : the act of committing a crime
Synonym : committal, perpetration

9. commission [noun]
Definition : a special assignment that is given to a person or group
Synonym : charge, mission
ตัวอย่างประโยค
A confidential mission to London.
His charge was deliver a message.

10. commission [verb]
Definition : put into commission
equip for service
of ships

11. commission [verb]
Definition : place an order for

12. commission [verb]
Definition : charge with a task


ETdict.com, Copyright ©