คำแปล common แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ common อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

common แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. common [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่เกิดขึ้นทุกวัน
Synonym : everyday, usual, commonplace
Antonym : unusual,unique

2. common [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่เป็นของส่วนรวม
Synonym : public, community

3. common [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่ร่วมกัน
Synonym : shared, joint, mutual


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does common mean?
The meaning of common .
1. common [noun]
Definition : a piece of open land for recreational use in an urban area
Synonym : commons, green, park
ตัวอย่างประโยค
They went for a walk in the park.

2. common [adjective]
Definition : belonging to or participated in by a community as a whole
public
ตัวอย่างประโยค
For the common good.
Common lands are set aside for use by all members of a community.

3. common [adjective]
Definition : having no special distinction or quality
widely known or commonly encountered
average or ordinary or usual
ตัวอย่างประโยค
The common man.
A common sailor.
The common cold.
A common nuisance.
Followed common procedure.
It is common knowledge that she lives alone.
The common housefly.
A common brand of soap.

4. common [adjective]
Definition : common to or shared by two or more parties
Synonym : mutual
ตัวอย่างประโยค
A common friend.
The mutual interests of management and labor.

5. common [adjective]
Definition : commonly encountered
Synonym : usual
ตัวอย่างประโยค
A common (or familiar) complaint.
The usual greeting.

6. common [adjective]
Definition : being or characteristic of or appropriate to everyday language
Synonym : vernacular, vulgar
ตัวอย่างประโยค
Common parlance.
A vernacular term.
Vernacular speakers.
The vulgar tongue of the masses.
The technical and vulgar names for an animal species.

7. common [adjective]
Definition : of or associated with the great masses of people
Synonym : plebeian, unwashed, vulgar
ตัวอย่างประโยค
The common people in those days suffered greatly.
Behavior that branded him as common.
His square plebeian nose.
A vulgar and objectionable person.
The unwashed masses.

8. common [adjective]
Definition : of low or inferior quality or value
Synonym : coarse
ตัวอย่างประโยค
Of what coarse metal ye are molded.
Produced...the common cloths used by the poorer population.

9. common [adjective]
Definition : lacking refinement or cultivation or taste
Synonym : coarse, rough-cut, uncouth, vulgar
ตัวอย่างประโยค
He had coarse manners but a first-rate mind.
Behavior that branded him as common.
An untutored and uncouth human being.
An uncouth soldier--a real tough guy.
Appealing to the vulgar taste for violence.
The vulgar display of the newly rich.

10. common [adjective]
Definition : to be expected
standard
ตัวอย่างประโยค
Common decency.


ETdict.com, Copyright ©