คำแปล community แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ community อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

community แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. community [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ชุมชน

2. community [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สังคม
Synonym : society, the public


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does community mean?
The meaning of community .
1. community [noun]
Definition : a group of people living in a particular local area
ตัวอย่างประโยค
The team is drawn from all parts of the community.

2. community [noun]
Definition : common ownership
ตัวอย่างประโยค
They shared a community of possessions.

3. community [noun]
Definition : a group of nations having common interests
ตัวอย่างประโยค
They hoped to join the NATO community.

4. community [noun]
Definition : agreement as to goals
Synonym : community of interests
ตัวอย่างประโยค
The preachers and the bootleggers found they had a community of interests.

5. community [noun]
Definition : a district where people live
occupied primarily by private residences
Synonym : residential area, residential district

6. community [noun]
Definition : (ecology) a group of interdependent organisms inhabiting the same region and interacting with each other
Synonym : biotic community


ETdict.com, Copyright ©