คำแปล comparative แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ comparative อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

comparative แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. comparative [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่เปรียบเทียบกัน
Synonym : camparable, correlative


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does comparative mean?
The meaning of comparative .
1. comparative [noun]
Definition : the comparative form of an adjective or adverb
Synonym : comparative degree
ตัวอย่างประโยค
`faster' is the comparative of the adjective `fast'.
`less famous' is the comparative degree of the adjective `famous'.
`more surely' is the comparative of the adverb `surely'.

2. comparative [adjective]
Definition : relating to or based on or involving comparison
ตัวอย่างประโยค
Comparative linguistics.

3. comparative [adjective]
Definition : estimated by comparison
not absolute or complete
Synonym : relative
ตัวอย่างประโยค
A relative stranger.


ETdict.com, Copyright ©