คำแปล complex แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ complex อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

complex แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. complex [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความคิดหรือกิจกรรมที่สัมพันธ์กัน

2. complex [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซับซ้อน
Synonym : complicated, involved
Antonym : simple

3. complex [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่ประกอบด้วยสองส่วนขึ้นไป


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does complex mean?
The meaning of complex .
1. complex [noun]
Definition : a conceptual whole made up of complicated and related parts
Synonym : composite
ตัวอย่างประโยค
The complex of shopping malls, houses, and roads created a new town.

2. complex [noun]
Definition : a compound described in terms of the central atom to which other atoms are bound or coordinated
Synonym : coordination compound

3. complex [noun]
Definition : (psychoanalysis) a combination of emotions and impulses that have been rejected from awareness but still influence a person's behavior

4. complex [noun]
Definition : a whole structure (as a building) made up of interconnected or related structures
Synonym : building complex

5. complex [adjective]
Definition : complicated in structure
consisting of interconnected parts
ตัวอย่างประโยค
A complex set of variations based on a simple folk melody.
A complex mass of diverse laws and customs.


ETdict.com, Copyright ©