คำแปล concur แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ concur อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

concur แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. concur [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กระทำร่วมกัน
Synonym : act together

2. concur [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
Synonym : coincide, happen together

3. concur [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เห็นด้วย
Synonym : accord, be in harmony


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does concur mean?
The meaning of concur .
1. concur [verb]
Definition : be in accord
be in agreement
Synonym : agree, concord, hold
ตัวอย่างประโยค
We agreed on the terms of the settlement.
I can't agree with you!.
I hold with those who say life is sacred.
Both philosophers concord on this point.

2. concur [verb]
Definition : happen simultaneously
Synonym : coincide
ตัวอย่างประโยค
The two events coincided.


ETdict.com, Copyright ©