คำแปล condemnation แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ condemnation อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

condemnation แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. condemnation [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การวิจารณ์อย่างแรง
Synonym : censure, denunciation


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does condemnation mean?
The meaning of condemnation .
1. condemnation [noun]
Definition : an expression of strong disapproval
pronouncing as wrong or morally culpable
Synonym : disapprobation
ตัวอย่างประโยค
His uncompromising condemnation of racism.

2. condemnation [noun]
Definition : (law) the act of condemning (as land forfeited for public use) or judging to be unfit for use (as a food product or an unsafe building)

3. condemnation [noun]
Definition : an appeal to some supernatural power to inflict evil on someone or some group
Synonym : curse, execration

4. condemnation [noun]
Definition : the condition of being strongly disapproved of
ตัวอย่างประโยค
He deserved nothing but condemnation.

5. condemnation [noun]
Definition : (criminal law) a final judgment of guilty in a criminal case and the punishment that is imposed
Synonym : conviction, judgment of conviction, sentence
ตัวอย่างประโยค
The conviction came as no surprise.


ETdict.com, Copyright ©