คำแปล confront แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ confront อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

confront แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. confront [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เผชิญหน้า
Synonym : face, stand up to


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does confront mean?
The meaning of confront .
1. confront [verb]
Definition : oppose, as in hostility or a competition
Synonym : face
ตัวอย่างประโยค
You must confront your opponent.
Jackson faced Smith in the boxing ring.
The two enemies finally confronted each other.

2. confront [verb]
Definition : deal with (something unpleasant) head on
Synonym : face, face up
ตัวอย่างประโยค
You must confront your problems.
He faced the terrible consequences of his mistakes.

3. confront [verb]
Definition : present somebody with something, usually to accuse or criticize
Synonym : face, present
ตัวอย่างประโยค
We confronted him with the evidence.
He was faced with all the evidence and could no longer deny his actions.
An enormous dilemma faces us.

4. confront [verb]
Definition : be face to face with
ตัวอย่างประโยค
The child screamed when he confronted the man in the Halloween costume.


ETdict.com, Copyright ©