คำแปล consolidate แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ consolidate อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

consolidate แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. consolidate [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รวมเป็นหนึ่ง
Synonym : merge, unite

2. consolidate [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รวมเป็นหนึ่ง
Synonym : merge, unite


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does consolidate mean?
The meaning of consolidate .
1. consolidate [verb]
Definition : unite into one
ตัวอย่างประโยค
The companies consolidated.

2. consolidate [verb]
Definition : make firm or secure
strengthen
ตัวอย่างประโยค
Consolidate one's gains.
Consolidate one's hold on first place.

3. consolidate [verb]
Definition : bring together into a single whole or system
ตัวอย่างประโยค
The town and county schools are being consolidated.

4. consolidate [verb]
Definition : form into a solid mass or whole
ตัวอย่างประโยค
The mud had consolidated overnight.

5. consolidate [verb]
Definition : make or form into a solid or hardened mass
ตัวอย่างประโยค
Consolidate fibers into boards.


ETdict.com, Copyright ©