คำแปล consult แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ consult อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

consult แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. consult [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ค้นหาข้อมูล

2. consult [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำงานให้คำปรึกษา

3. consult [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปรึกษา
คำที่เกี่ยวข้อง : ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ

4. consult [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปรึกษา
Synonym : ask the advice of
คำที่เกี่ยวข้อง : ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does consult mean?
The meaning of consult .
1. consult [verb]
Definition : get or ask advice from
Synonym : confer with
ตัวอย่างประโยค
Consult your local broker.
They had to consult before arriving at a decision.

2. consult [verb]
Definition : seek information from
Synonym : look up, refer
ตัวอย่างประโยค
You should consult the dictionary.
Refer to your notes.

3. consult [verb]
Definition : have a conference in order to talk something over
Synonym : confab, confabulate, confer
ตัวอย่างประโยค
We conferred about a plan of action.

4. consult [verb]
Definition : advise professionally
ตัวอย่างประโยค
The professor consults for industry.


ETdict.com, Copyright ©