คำแปล contain แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ contain อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

contain แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. contain [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จำกัด

2. contain [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จุ
Synonym : bear, carry, hold
คำที่เกี่ยวข้อง : บรรจุ

3. contain [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ประกอบด้วย
Synonym : be composed of, hold, include

4. contain [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มี

5. contain [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยับยั้ง
Synonym : restrict, restrain
คำที่เกี่ยวข้อง : ควบคุมความรู้สึก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does contain mean?
The meaning of contain .
1. contain [verb]
Definition : include or contain
have as a component
Synonym : comprise, incorporate
ตัวอย่างประโยค
A totally new idea is comprised in this paper.
The record contains many old songs from the 1930's.

2. contain [verb]
Definition : contain or hold
have within
Synonym : bear, carry, hold
ตัวอย่างประโยค
The jar carries wine.
The canteen holds fresh water.
This can contains water.

3. contain [verb]
Definition : lessen the intensity of
temper
hold in restraint
hold or keep within limits
Synonym : check, control, curb, hold, hold in, moderate
ตัวอย่างประโยค
Moderate your alcohol intake.
Hold your tongue.
Hold your temper.
Control your anger.

4. contain [verb]
Definition : be divisible by
ตัวอย่างประโยค
24 contains 6.

5. contain [verb]
Definition : be capable of holding or containing
Synonym : hold, take
ตัวอย่างประโยค
This box won't take all the items.
The flask holds one gallon.

6. contain [verb]
Definition : hold back, as of a danger or an enemy
check the expansion or influence of
Synonym : arrest, check, hold back, stop, turn back
ตัวอย่างประโยค
Arrest the downward trend.
Check the growth of communism in South East Asia.
Contain the rebel movement.
Turn back the tide of communism.


ETdict.com, Copyright ©