คำแปล continue แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ continue อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

continue แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. continue [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ดำเนินต่อไป
Synonym : go along, go on, proceed

2. continue [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ดำเนินต่อไป
Synonym : go along, go on, proceed

3. continue [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เริ่มอีกครั้ง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does continue mean?
The meaning of continue .
1. continue [verb]
Definition : continue a certain state, condition, or activity
Synonym : go along, go on, keep, proceed
ตัวอย่างประโยค
Keep on working!.
We continued to work into the night.
Keep smiling.
We went on working until well past midnight.

2. continue [verb]
Definition : continue talking
Synonym : carry on, go on, proceed
ตัวอย่างประโยค
I know it's hard,.
But there is no choice.
Carry on--pretend we are not in the room.

3. continue [verb]
Definition : keep or maintain in unaltered condition
cause to remain or last
Synonym : bear on, carry on, preserve, uphold
ตัวอย่างประโยค
Preserve the peace in the family.
Continue the family tradition.
Carry on the old traditions.

4. continue [verb]
Definition : move ahead
travel onward in time or space
Synonym : go forward, proceed
ตัวอย่างประโยค
We proceeded towards Washington.
She continued in the direction of the hills.
We are moving ahead in time now.

5. continue [verb]
Definition : allow to remain in a place or position or maintain a property or feature
Synonym : keep, keep on, retain
ตัวอย่างประโยค
We cannot continue several servants any longer.
She retains a lawyer.
The family's fortune waned and they could not keep their household staff.
Our grant has run out and we cannot keep you on.
We kept the work going as long as we could.
She retained her composure.
This garment retains its shape even after many washings.

6. continue [verb]
Definition : do something repeatedly and showing no intention to stop
Synonym : persist in
ตัวอย่างประโยค
We continued our research into the cause of the illness.
The landlord persists in asking us to move.

7. continue [verb]
Definition : continue after an interruption
ตัวอย่างประโยค
The demonstration continued after a break for lunch.

8. continue [verb]
Definition : continue in a place, position, or situation
Synonym : remain, stay, stay on
ตัวอย่างประโยค
After graduation, she stayed on in Cambridge as a student adviser.
Stay with me, please.
Despite student protests, he remained Dean for another year.
She continued as deputy mayor for another year.

9. continue [verb]
Definition : span an interval of distance, space or time
Synonym : cover, extend
ตัวอย่างประโยค
The war extended over five years.
The period covered the turn of the century.
My land extends over the hills on the horizon.
This farm covers some 200 acres.
The Archipelago continues for another 500 miles.

10. continue [verb]
Definition : exist over a prolonged period of time
ตัวอย่างประโยค
The bad weather continued for two more weeks.


ETdict.com, Copyright ©