คำแปล cover แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ cover อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

cover แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. cover [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คลุม
Synonym : cover up, put on
คำที่เกี่ยวข้อง : ครอบ, ครอบคลุม, ปกคลุม

2. cover [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แต่งกาย
คำที่เกี่ยวข้อง : แต่งตัว, สวมเสื้อผ้า

3. cover [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำงานแทน

4. cover [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ที่บังตา
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่บัง

5. cover [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปกป้อง
คำที่เกี่ยวข้อง : คุ้มกัน

6. cover [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปกหนังสือ
Synonym : book cover, binding

7. cover [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปิดบัง
Synonym : conceal, hide
คำที่เกี่ยวข้อง : ซ่อนเร้น

8. cover [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปู
คำที่เกี่ยวข้อง : พอก, ปะ, โปะ, ปูด้วย, เททับด้วย

9. cover [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผ้าคลุม
คำที่เกี่ยวข้อง : ผ้าห่ม

10. cover [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ฝา
Synonym : lid, top
คำที่เกี่ยวข้อง : ฝาครอบ, ที่ปิด, ฝาปิด

11. cover [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ฟักไข่
คำที่เกี่ยวข้อง : กกไข่

12. cover [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รวมถึง
Synonym : include, embrace
คำที่เกี่ยวข้อง : คลอบคลุมถึง

13. cover [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สถานที่ซ่อน

14. cover [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งที่ปกป้อง
Synonym : covering

15. cover [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งป้องกันการกระแทก

16. cover [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ห่ม
คำที่เกี่ยวข้อง : ใส่เสื้อผ้าให้, คลุมเสื้อผ้าให้

17. cover [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ให้ข่าว
คำที่เกี่ยวข้อง : สืบข่าวสำหรับน.ส.พ.


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does cover mean?
The meaning of cover .
1. cover [noun]
Definition : a covering that serves to conceal or shelter something
Synonym : concealment, covert, screen
ตัวอย่างประโยค
A screen of trees afforded privacy.
Under cover of darkness.
The brush provided a covert for game.
The simplest concealment is to match perfectly the color of the background.

2. cover [noun]
Definition : bedding that keeps a person warm in bed
Synonym : blanket
ตัวอย่างประโยค
He pulled the covers over his head and went to sleep.

3. cover [noun]
Definition : the act of concealing the existence of something by obstructing the view of it
Synonym : covering, masking, screening
ตัวอย่างประโยค
The cover concealed their guns from enemy aircraft.

4. cover [noun]
Definition : the protective covering on the front, back, and spine of a book
Synonym : back, binding, book binding
ตัวอย่างประโยค
The book had a leather binding.

5. cover [noun]
Definition : a natural object that covers or envelops
Synonym : covering, natural covering
ตัวอย่างประโยค
Under a covering of dust.
The fox was flushed from its cover.

6. cover [noun]
Definition : covering for a hole (especially a hole in the top of a container)
Synonym : top
ตัวอย่างประโยค
He removed the top of the carton.
He couldn't get the top off of the bottle.
Put the cover back on the kettle.

7. cover [noun]
Definition : fire that makes it difficult for the enemy to fire on your own individuals or formations
Synonym : covering fire
ตัวอย่างประโยค
Artillery provided covering fire for the withdrawal.

8. cover [noun]
Definition : a fixed charge by a restaurant or nightclub over and above the charge for food and drink
Synonym : cover charge

9. cover [noun]
Definition : a recording of a song that was first recorded or made popular by somebody else
Synonym : cover song, cover version
ตัวอย่างประโยค
They made a cover of a Beatles' song.

10. cover [noun]
Definition : a false identity and background (especially one created for an undercover agent)
ตัวอย่างประโยค
Her new name and passport are cover for her next assignment.

11. cover [verb]
Definition : provide with a covering or cause to be covered
ตัวอย่างประโยค
Cover her face with a handkerchief.
Cover the child with a blanket.
Cover the grave with flowers.

12. cover [verb]
Definition : form a cover over
Synonym : spread over
ตัวอย่างประโยค
The grass covered the grave.

13. cover [verb]
Definition : span an interval of distance, space or time
Synonym : continue, extend
ตัวอย่างประโยค
The war extended over five years.
The period covered the turn of the century.
My land extends over the hills on the horizon.
This farm covers some 200 acres.
The Archipelago continues for another 500 miles.

14. cover [verb]
Definition : provide for
ตัวอย่างประโยค
The grant doesn't cover my salary.

15. cover [verb]
Definition : act on verbally or in some form of artistic expression
Synonym : address, deal, handle, plow, treat
ตัวอย่างประโยค
This book deals with incest.
The course covered all of Western Civilization.
The new book treats the history of China.

16. cover [verb]
Definition : include in scope
include as part of something broader
have as one's sphere or territory
Synonym : comprehend, embrace, encompass
ตัวอย่างประโยค
This group encompasses a wide range of people from different backgrounds.
This should cover everyone in the group.

17. cover [verb]
Definition : travel across or pass over
Synonym : cross, cut across, cut through, get across, get over, pass over, track, traverse
ตัวอย่างประโยค
The caravan covered almost 100 miles each day.

18. cover [verb]
Definition : be responsible for reporting the details of, as in journalism
Synonym : report
ตัวอย่างประโยค
Snow reported on China in the 1950's.
The cub reporter covered New York City.

19. cover [verb]
Definition : hold within range of an aimed firearm

20. cover [verb]
Definition : to take an action to protect against future problems
ตัวอย่างประโยค
Count the cash in the drawer twice just to cover yourself.

21. cover [verb]
Definition : hide from view or knowledge
Synonym : cover up
ตัวอย่างประโยค
The President covered the fact that he bugged the offices in the White House.

22. cover [verb]
Definition : protect or defend (a position in a game)
ตัวอย่างประโยค
He covered left field.

23. cover [verb]
Definition : maintain a check on
especially by patrolling
ตัวอย่างประโยค
The second officer covered the top floor.

24. cover [verb]
Definition : protect by insurance
Synonym : insure, underwrite
ตัวอย่างประโยค
The insurance won't cover this.

25. cover [verb]
Definition : make up for shortcomings or a feeling of inferiority by exaggerating good qualities
Synonym : compensate, overcompensate
ตัวอย่างประโยค
He is compensating for being a bad father.

26. cover [verb]
Definition : invest with a large or excessive amount of something
ตัวอย่างประโยค
She covered herself with glory.

27. cover [verb]
Definition : help out by taking someone's place and temporarily assuming his responsibilities
ตัวอย่างประโยค
She is covering for our secretary who is ill this week.

28. cover [verb]
Definition : be sufficient to meet, defray, or offset the charge or cost of
ตัวอย่างประโยค
Is this enough to cover the check?.

29. cover [verb]
Definition : spread over a surface to conceal or protect
ตัวอย่างประโยค
This paint covers well.

30. cover [verb]
Definition : cover as if with a shroud
Synonym : enshroud, hide, shroud
ตัวอย่างประโยค
The origins of this civilization are shrouded in mystery.

31. cover [verb]
Definition : copulate with a female, used especially of horses
Synonym : breed
ตัวอย่างประโยค
The horse covers the mare.

32. cover [verb]
Definition : put something on top of something else
Synonym : overlay
ตัวอย่างประโยค
Cover the meat with a lot of gravy.

33. cover [verb]
Definition : play a higher card than the one previously played
ตัวอย่างประโยค
Smith covered again.

34. cover [verb]
Definition : be responsible for guarding an opponent in a game

35. cover [verb]
Definition : sit on (eggs)
Synonym : brood, hatch, incubate
ตัวอย่างประโยค
Birds brood.
The female covers the eggs.

36. cover [verb]
Definition : clothe, as if for protection from the elements
Synonym : wrap up
ตัวอย่างประโยค
Cover your head!.


ETdict.com, Copyright ©