คำแปล cover up แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ cover up อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

cover up แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. cover up [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปกปิด
คำที่เกี่ยวข้อง : ปิดบัง

2. cover up [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปกปิด
คำที่เกี่ยวข้อง : ปิดบัง

3. cover up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : สวมเสื้อผ้า

4. cover up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ซ่อน
Synonym : hush up, smother up
คำที่เกี่ยวข้อง : แอบซ่อน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does cover up mean?
The meaning of cover up .
1. cover up [verb]
Definition : hide from view or knowledge
Synonym : cover
ตัวอย่างประโยค
The President covered the fact that he bugged the offices in the White House.

2. cover-up [noun]
Definition : concealment that attempts to prevent something scandalous from becoming public
Synonym : cover-up


ETdict.com, Copyright ©