คำแปล crash แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ crash อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

crash แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. crash [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การชน
Synonym : collision, accident, colliding

2. crash [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การล้มละลาย

3. crash [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เกิดเสียงดัง

4. crash [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เคลื่อนที่อย่างเสียงดัง

5. crash [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ชนอย่างแรง

6. crash [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ชนอย่างแรง
Synonym : collide with, strike, bump into

7. crash [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งเร่งรัด

8. crash [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตกอย่างรวดเร็ว
คำที่เกี่ยวข้อง : เสื่อมอย่างรวดเร็ว

9. crash [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เกิดเสียงดัง
Synonym : clatter, bang

10. crash [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เคลื่อนที่อย่างเสียงดัง

11. crash [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ล้มละลาย
Synonym : fail, break down

12. crash [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสียงดังที่เกิดจากการชน
Synonym : crashing sound, clatter, clash

13. crash [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผ้าเนื้อหยาบ

14. crash [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : ยืม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does crash mean?
The meaning of crash .
1. crash [noun]
Definition : a loud resonant repeating noise
Synonym : clang, clangor, clangoring, clangour, clank, clash
ตัวอย่างประโยค
He could hear the clang of distant bells.

2. crash [noun]
Definition : a serious accident (usually involving one or more vehicles)
Synonym : wreck
ตัวอย่างประโยค
They are still investigating the crash of the TWA plane.

3. crash [noun]
Definition : a sudden large decline of business or the prices of stocks (especially one that causes additional failures)
Synonym : collapse

4. crash [noun]
Definition : the act of colliding with something
Synonym : smash
ตัวอย่างประโยค
His crash through the window.
The fullback's smash into the defensive line.

5. crash [noun]
Definition : (computer science) an event that causes a computer system to become inoperative
ตัวอย่างประโยค
The crash occurred during a thunderstorm and the system has been down ever since.

6. crash [verb]
Definition : fall or come down violently
ตัวอย่างประโยค
The branch crashed down on my car.
The plane crashed in the sea.

7. crash [verb]
Definition : move with, or as if with, a crashing noise
ตัวอย่างประโยค
The car crashed through the glass door.

8. crash [verb]
Definition : undergo damage or destruction on impact
Synonym : ram
ตัวอย่างประโยค
The plane crashed into the ocean.
The car crashed into the lamp post.

9. crash [verb]
Definition : move violently as through a barrier
ตัวอย่างประโยค
The terrorists crashed the gate.

10. crash [verb]
Definition : break violently or noisily
smash
Synonym : break apart, break up

11. crash [verb]
Definition : occupy, usually uninvited
ตัวอย่างประโยค
My son's friends crashed our house last weekend.

12. crash [verb]
Definition : make a sudden loud sound
ตัวอย่างประโยค
The waves crashed on the shore and kept us awake all night.

13. crash [verb]
Definition : enter uninvited
informal
Synonym : barge in, gate-crash
ตัวอย่างประโยค
Let's crash the party!.

14. crash [verb]
Definition : cause to crash
ตัวอย่างประโยค
The terrorists crashed the plane into the palace.
Mother crashed the motorbike into the lamppost.

15. crash [verb]
Definition : hurl or thrust violently
Synonym : dash
ตัวอย่างประโยค
He dashed the plate against the wall.
Waves were dashing against the rock.

16. crash [verb]
Definition : undergo a sudden and severe downturn
ตัวอย่างประโยค
The economy crashed.
Will the stock market crash again?.

17. crash [verb]
Definition : stop operating
Synonym : go down
ตัวอย่างประโยค
My computer crashed last night.
The system goes down at least once a week.

18. crash [verb]
Definition : sleep in a convenient place
Synonym : doss, doss down
ตัวอย่างประโยค
You can crash here, though it's not very comfortable.


ETdict.com, Copyright ©