คำแปล crazy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ crazy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

crazy แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. crazy [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนบ้า

2. crazy [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : คลั่งไคล้

3. crazy [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : บ้า
Synonym : crazed, mad, demented
คำที่เกี่ยวข้อง : ฟั่นเฟือน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does crazy mean?
The meaning of crazy .
1. crazy [noun]
Definition : someone deranged and possibly dangerous
Synonym : looney, loony, nutcase, weirdo

2. crazy [adjective]
Definition : affected with madness or insanity
Synonym : brainsick, demented, disturbed, mad, sick, unbalanced, unhinged
ตัวอย่างประโยค
A man who had gone mad.

3. crazy [adjective]
Definition : foolish
totally unsound
Synonym : half-baked, screwball, softheaded
ตัวอย่างประโยค
A crazy scheme.
Half-baked ideas.
A screwball proposal without a prayer of working.

4. crazy [adjective]
Definition : possessed by inordinate excitement
ตัวอย่างประโยค
The crowd went crazy.
Was crazy to try his new bicycle.

5. crazy [adjective]
Definition : bizarre or fantastic
ตัวอย่างประโยค
Had a crazy dream.
Wore a crazy hat.

6. crazy [adjective]
Definition : intensely enthusiastic about or preoccupied with
Synonym : dotty, gaga, wild
ตัวอย่างประโยค
Crazy about cars and racing.
He is potty about her.


ETdict.com, Copyright ©