คำแปล cross แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ cross อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

cross แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. cross [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กากบาท

2. cross [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การผสมข้ามพันธุ์
Synonym : hybrid, mongrel, crossbreed
คำที่เกี่ยวข้อง : ลูกผสม

3. cross [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การผสมผสาน
Synonym : mixture

4. cross [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขัดขวาง
คำที่เกี่ยวข้อง : ต่อต้าน

5. cross [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ข้าม

6. cross [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ข้าม

7. cross [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ฉุนเฉียว
Synonym : ill-tempered, irritable
คำที่เกี่ยวข้อง : โกรธ

8. cross [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เตะบอลขวางสนาม

9. cross [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เตะบอลขวางสนาม

10. cross [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้มีอาณาเขตถึง

11. cross [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แท่งหินรูปไม้กางเขน (สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์)

12. cross [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ผสมข้ามพันธุ์

13. cross [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มีอาณาเขตถึง

14. cross [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ไม้กางเขน (ของศาสนาคริสต์)
Synonym : crucifix, cruciform


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does cross mean?
The meaning of cross .
1. cross [noun]
Definition : a wooden structure consisting of an upright post with a transverse piece

2. cross [noun]
Definition : a marking that consists of lines that cross each other
Synonym : crisscross, mark

3. cross [noun]
Definition : a representation of the structure on which Jesus was crucified
used as an emblem of Christianity or in heraldry

4. cross [noun]
Definition : any affliction that causes great suffering
Synonym : crown of thorns
ตัวอย่างประโยค
That is his cross to bear.
He bears his afflictions like a crown of thorns.

5. cross [noun]
Definition : (genetics) an organism that is the offspring of genetically dissimilar parents or stock
especially offspring produced by breeding plants or animals of different varieties or breeds or species
Synonym : crossbreed, hybrid
ตัวอย่างประโยค
A mule is a cross between a horse and a donkey.

6. cross [noun]
Definition : (genetics) the act of mixing different species or varieties of animals or plants and thus to produce hybrids
Synonym : crossbreeding, crossing, hybridisation, hybridization, hybridizing, interbreeding

7. cross [verb]
Definition : travel across or pass over
Synonym : cover, cut across, cut through, get across, get over, pass over, track, traverse
ตัวอย่างประโยค
The caravan covered almost 100 miles each day.

8. cross [verb]
Definition : meet at a point
Synonym : intersect

9. cross [verb]
Definition : hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of
Synonym : baffle, bilk, foil, frustrate, queer, scotch, spoil, thwart
ตัวอย่างประโยค
What ultimately frustrated every challenger was Ruth's amazing September surge.
Foil your opponent.

10. cross [verb]
Definition : fold so as to resemble a cross
ตัวอย่างประโยค
She crossed her legs.

11. cross [verb]
Definition : to cover or extend over an area or time period
Synonym : span, sweep, traverse
ตัวอย่างประโยค
Rivers traverse the valley floor.
The parking lot spans 3 acres.
The novel spans three centuries.

12. cross [verb]
Definition : meet and pass
ตัวอย่างประโยค
The trains crossed.

13. cross [verb]
Definition : trace a line through or across
ตัวอย่างประโยค
Cross your `t'.

14. cross [verb]
Definition : breed animals or plants using parents of different races and varieties
Synonym : crossbreed, hybridise, hybridize, interbreed
ตัวอย่างประโยค
Cross a horse and a donkey.
Mendel tried crossbreeding.
These species do not interbreed.

15. cross [adjective]
Definition : extending or lying across
in a crosswise direction
at right angles to the long axis
Synonym : thwartwise, transversal, transverse
ตัวอย่างประโยค
Cross members should be all steel.
From the transverse hall the stairway ascends gracefully.
Transversal vibrations.
Transverse colon.

16. cross [adjective]
Definition : annoyed and irritable
Synonym : bad-tempered, crabbed, crabby, fussy, grouchy, grumpy, ill-tempered


ETdict.com, Copyright ©