คำแปล cup แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ cup อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

cup แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. cup [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแข่งขันกีฬา

2. cup [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความจุหนึ่งถ้วยตวง (เท่ากับ 237 มิลลิลิตร)
Synonym : cupful

3. cup [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โชคชะตา

4. cup [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ถ้วย

5. cup [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ถ้วยรางวัล

6. cup [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ถือไว้ในอุ้งมือ

7. cup [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำเป็นรูปถ้วย

8. cup [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปริมาณหนึ่งถ้วย
Synonym : cupful

9. cup [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลักษณะคล้ายถ้วย

10. cup [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนของชุดชั้นในสตรีที่รับเต้านม

11. cup [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนของพืชที่เป็นรูปถ้วย

12. cup [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หลุมกอล์ฟ
Synonym : hole


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does cup mean?
The meaning of cup .
1. cup [noun]
Definition : a small open container usually used for drinking
usually has a handle
ตัวอย่างประโยค
He put the cup back in the saucer.
The handle of the cup was missing.

2. cup [noun]
Definition : the quantity a cup will hold
Synonym : cupful
ตัวอย่างประโยค
He drank a cup of coffee.
He borrowed a cup of sugar.

3. cup [noun]
Definition : any cup-shaped concavity
ตัวอย่างประโยค
Bees filled the waxen cups with honey.
He wore a jock strap with a metal cup.
The cup of her bra.

4. cup [noun]
Definition : a United States liquid unit equal to 8 fluid ounces

5. cup [noun]
Definition : cup-shaped plant organ

6. cup [noun]
Definition : a punch served in a pitcher instead of a punch bowl

7. cup [noun]
Definition : the hole (or metal container in the hole) on a golf green
ตัวอย่างประโยค
He swore as the ball rimmed the cup and rolled away.
Put the flag back in the cup.

8. cup [noun]
Definition : a large metal vessel with two handles that is awarded as a trophy to the winner of a competition
Synonym : loving cup
ตัวอย่างประโยค
The school kept the cups is a special glass case.

9. cup [verb]
Definition : form into the shape of a cup
ตัวอย่างประโยค
She cupped her hands.

10. cup [verb]
Definition : put into a cup
ตัวอย่างประโยค
Cup the milk.

11. cup [verb]
Definition : treat by applying evacuated cups to the patient's skin
Synonym : transfuse


ETdict.com, Copyright ©