คำแปล current แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ current อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

current แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. current [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กระแสเงิน

2. current [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กระแสน้ำ
Synonym : flow
คำที่เกี่ยวข้อง : กระแสลม

3. current [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
Synonym : modern
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งเกิดขึ้นอยู่

4. current [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แนวโน้ม
Synonym : tendency

5. current [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เป็นที่ยอมรับ

6. current [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อัตราการไหลของกระแสไฟ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does current mean?
The meaning of current .
1. current [noun]
Definition : a flow of electricity through a conductor
Synonym : electric current
ตัวอย่างประโยค
The current was measured in amperes.

2. current [noun]
Definition : a steady flow of a fluid (usually from natural causes)
Synonym : stream
ตัวอย่างประโยค
The raft floated downstream on the current.
He felt a stream of air.
The hose ejected a stream of water.

3. current [noun]
Definition : dominant course (suggestive of running water) of successive events or ideas
Synonym : flow, stream
ตัวอย่างประโยค
Two streams of development run through American history.
Stream of consciousness.
The flow of thought.
The current of history.

4. current [adjective]
Definition : occurring in or belonging to the present time
ตัวอย่างประโยค
Current events.
The current topic.
Current negotiations.
Current psychoanalytic theories.
The ship's current position.


ETdict.com, Copyright ©