คำแปล damn แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ damn อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

damn แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. damn [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ

2. damn [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ

3. damn [interjection, คำอุทาน]
คำแปล/ความหมาย : คำอุทานแสดงความรำคาญ
คำที่เกี่ยวข้อง : คำสบถที่ใช้เวลาที่รู้สึกหงุดหงิดรำคาญ

4. damn [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สาปแช่ง
Synonym : curse, doom
คำที่เกี่ยวข้อง : แช่ง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does damn mean?
The meaning of damn .
1. damn [noun]
Definition : something of little value
Synonym : darn, hoot, red cent, shit, shucks, tinker's dam, tinker's damn
ตัวอย่างประโยค
His promise is not worth a damn.
Not worth one red cent.
Not worth shucks.

2. damn [verb]
Definition : wish harm upon
invoke evil upon
Synonym : anathemise, anathemize, bedamn, beshrew, curse, imprecate, maledict
ตัวอย่างประโยค
The bad witch cursed the child.

3. damn [adjective]
Definition : used as expletives
Synonym : goddamn
ตัวอย่างประโยค
Oh, damn (or goddamn)!.

4. damn [adjective]
Definition : expletives used informally as intensifiers
Synonym : blame, blamed, blasted, blessed, damned, darned, deuced, goddam, goddamn, goddamned, infernal
ตัวอย่างประโยค
He's a blasted idiot.
It's a blamed shame.
A blame cold winter.
Not a blessed dime.
I'll be damned (or blessed or darned or goddamned) if I'll do any such thing.
He's a damn (or goddam or goddamned) fool.
A deuced idiot.
An infernal nuisance.

5. damn [adverb]
Definition : extremely
Synonym : all-fired, bloody
ตัวอย่างประโยค
You are bloody right.
Why are you so all-fired aggressive?.


ETdict.com, Copyright ©