คำแปล dance แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ dance อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

dance แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. dance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเต้นรำ
Synonym : dancing, hop, jig
คำที่เกี่ยวข้อง : ศิลปการเต้นรำ, การเต้นระบำ, การฟ้อนรำ, การรำ, การร่ายรำ, การลีลาศ, นาฏกรรม, นาฎศิลป์

2. dance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : งานเต้นรำ
Synonym : ball
คำที่เกี่ยวข้อง : งานลีลาศ, งานบอล

3. dance [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เต้นรำ
Synonym : prance, hop, jig
คำที่เกี่ยวข้อง : รำ, ร่ายรำ, เต้น, เต้นระบำ, เต้นลีลาศ, เคลื่อนไหวเหมือนเต้นรำ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does dance mean?
The meaning of dance .
1. dance [noun]
Definition : an artistic form of nonverbal communication

2. dance [noun]
Definition : a party of people assembled for dancing

3. dance [noun]
Definition : taking a series of rhythmical steps (and movements) in time to music
Synonym : dancing, saltation, terpsichore

4. dance [noun]
Definition : a party for social dancing

5. dance [verb]
Definition : move in a graceful and rhythmical way
ตัวอย่างประโยค
The young girl danced into the room.

6. dance [verb]
Definition : move in a pattern
usually to musical accompaniment
do or perform a dance
Synonym : trip the light fantastic, trip the light fantastic toe
ตัวอย่างประโยค
My husband and I like to dance at home to the radio.

7. dance [verb]
Definition : skip, leap, or move up and down or sideways
ตัวอย่างประโยค
Dancing flames.
The children danced with joy.


ETdict.com, Copyright ©